Popis projektu

Implementáciou projektu Úradu vlády SR e-Demokracia a otvorená vláda SR sa vytvorila kvalitná technická infraštruktúra a portál na podporu zverejňovania otvorených dát orgánov verejnej správy. Vytvorené otvorené dáta je možné opakovane použiť v rôznych aplikáciách, čím sa vytvára nová pridaná hodnota.

V rámci integrovaného informačného systému boli  vytvorené najmä:   

  • Portál otvorených dát data.gov.sk vrátane nových funkcionalít, ktorý zverejňuje otvorené dáta verejnej správy.
  • Aplikácia Elektronická hromadná žiadosť open.slovensko.sk/hromadneziadosti/, ktorá umožňuje účasť verejnosti na veciach verejných a popri referende je ďalším významným nástrojom priamej demokracie. Vláda SR sa zaviazala, že sa bude zaoberať každou elektronickou hromadnou žiadosťou, ktorá si dokáže za 30 dní získať 15 000 podporovateľov.
  • Modul dotačných schém, kde sú zverejnené údaje o štátom poskytovaných dotáciách.
  • Služba Poskytovanie finančných prostriedkov Úradom vlády SR, ktorá umožňuje žiadateľom požiadať o dotácie elektronickou formou.
  • Modul a portál otvorenej vlády rokovania.gov.sk, na ktorom sú poskytované elektronické služby na automatizované spracovanie elektronických dokumentov a dát z rokovaní vlády a jej poradných orgánov, plnenie úloh uznesení vlády, a činnosti kontroly ÚV SR.
  • Modul ITMS open data, ktorý poskytuje verejnosti informácie o projektoch a ich financovaní z ITMS (IT monitorovací systém fondov EÚ) aj vo forme rozšíreného analytického prostredia.

Projekt prispieva k úspore času občanov, podnikateľských subjektov a inštitúcií verejnej správy pri získavaní informácií (prostredníctvom aplikácií dotačné schémy, ITMS a pod.), ako aj zefektívňuje poskytovania informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Posledná aktualizácia