OpenData

Druhou etapou konceptu otvorených údajov v Slovenskej republike je pripravovaný projekt  Rozvoj  centrálnych  komponentov  pre  kvalitné  zabezpečenie  otvorených  údajov. Rozvoj  centrálne  technických  komponentov  a  prostriedkov  na  trvalé  sprístupňovanie otvorených  údajov  verejnej  správy  SR  vychádza  z  uznesenia  vlády  SR  č.  346/2017 k materiálu Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy.
Pripravovaná štúdia uskutočniteľnosti poukazuje na aktivity tykajúce sa legislatívnych úprav, analytických, metodických a procesných opatrení, ktorých financovanie je navrhnuté z  Operačného  programu  Efektívna  verejná  správa.  Financovanie  technologického zabezpečenia  zverejňovania  otvorených  údajov  vrátane  rozvoja  portálu  data.gov.sk  a integrácie    všetkých  inštitúcií  verejnej  správy  je  navrhnuté  z  Operačného  programu Integrovaná  infraštruktúra.   
Pripravovaná  štúdia  uskutočniteľnosti  k  projektu  Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov má za cieľ zvýšiť dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov, dôveryhodnosť údajov a vyriešenie otvorených údajov k vzťahu GDPR. 
Projekt Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov prinesie aj vedľajšie ciele a tými sú zapojenie verejnej správy a samosprávy do zverejňovania otvorených údajov. Riešenie pri získavaní informácii ako aj zefektívnení poskytovania informácií, ktorými inštitúcie verejnej správy vo svojich agendových systémoch disponujú vo forme otvorených údajov s vysokým potenciálom pre znovupoužitie, je vypracovanie zákona o osobných údajoch.

Posledná aktualizácia