Popis projektu

Cieľom projektu bolo vybudovanie prístupovej a lokálnej infraštruktúry v školských zariadeniach a zavedenie komplexnej eGOV služby – prístup k digitálnym službám školy, vybudovanie IS CB, vybudovanie  a prevádzka vyhradenej siete pre ministerstvo, ktoré umožnia každej pripojenej škole garantovaný (t.j. primerane rýchly a kvalitný) prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu rezortu školstva a iných rezortov a zároveň k bezpečnému internetu v tejto sieti.

V piatich vybraných okresoch Slovenska (TT, BS, BB, SN, SV) bola vybudovaná optická sieť a do  nej pripojených 218 škôl a školských zariadení, ktoré spĺňali parametre projektu a prejavili oň záujem.

Všetky zároveň dostali aj profesionálne WiFi prístupové body, ktoré pokrývajú priestory školy a umožňujú žiakom používať okrem školských tabletov a počítačov aj svoje zariadenia (BYOD – bring your own device). Vyšší užívateľský komfort pri práci v online prostredí pre pedagógov i žiakov dopĺňa minimálne päť rokov garantovaný bezplatný servis a asistencia pri prípadných technických problémoch.

Technické parametre pripojenia sú nastavené tak, aby mohlo byť okrem iného poskytované pripojenie k digitálnemu edukačnému obsahu s rýchlosťou 1 Gbps pre školu (na túto rýchlosť sú optimalizované aj inštalované zariadenia). Celková architektúra siete umožňuje upgrade prístupov až do rýchlosti 4×10 Gbps, resp. do rýchlosti realizovateľnej na štyroch optických vláknach. Lokálna infraštruktúra na školách je realizovaná tak, aby bolo na danej lokalite čo najväčšie možné pokrytie službami, t.j. aby miera pokrytia WiFi signálom bola na úrovni 70 % a viac.

Ďalším výrazným benefitom je zvýšenie kybernetickej aj fyzickej bezpečnosti na pôde školy. Projekt umožňuje prístup na verejný internet len podľa istých bezpečnostných nastavení, ktoré sú primerané vekovej kategórii žiakov (podľa podmienok určených rezortom školstva). Ten je pre zapojené školské zariadenia bezplatný a nekladie na žiadne zvýšené nároky – či už v oblasti financií alebo personálneho zabezpečenia.

Súčasťou projektu je i centrálna prevádzka a podpora na päť rokov od ukončenia projektu, ktorá zahŕňa bezplatné služby pre školy ako napr. riadenie prístupu k DEO a centrálne riadenie všetkých zariadení vrátane diaľkového riadenia prístupových bodov na školách (bez potreby zásahu lokálnych IT administrátorov), monitorovanie kvality poskytovanej služby, pravidelný reporting a vyhodnocovanie jej využitia, či call centrum pre riešenie problémov.

Výstupom projektu teda nie je len implementácia služieb umožňujúca školám efektívne a komfortne využívať existujúci bohatý digitálny vzdelávací obsah z Dátového centra ministerstva školstva, ale aj zabezpečenie dostatočných odborných a technických kapacít pre ich dlhodobé prevádzkovanie a podporu.

Súčasťou projektu bola realizácia školení pre administrátorov na služby informačných systémov (FOTO MŠVVaŠ SR).

Posledná aktualizácia