O projekte

Identifikácia projektu

Názov projektu

Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov

Prijímateľ

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Trvanie projektu

08/2022 – 10/2023

Kód Projektu ITMS 2014+

311071BXQ9

Výzva

OPII-2022/7/58-NP – Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov

Výška NFP

6 967 883,92 EUR

Ciele

 

 

Základné ciele napĺňané realizáciou projektu:

• Vybudovať riešenie – Modul pre detekciu hrozieb a prienikov na strane klienta a ceste mimo infraštruktúry NASES

• Znížiť riziko eliminácie útokov a tým pádom aj znižovanie nákladov a úspory času na ich odstránenie

• Zachovať maximálnu bezpečnosť prenosu dát

Miesto realizácie projektu

Slovensko

Odkazy pre projekt

Odkazy všeobecné

Posledná aktualizácia