Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS)

Cieľom projektu je, v zmysle schváleného materiálu stratégie riadenia ľudských zdrojov a zákona o štátnej službe, vybudovanie Centrálneho informačného systému štátnej služby (ďalej len „CISŠS“) ako nadrezortného personálno-informačného systému. 

CISŠS bude plniť v zmysle NKVIS dve hlavné funkcie:

  • Centrálny blok na riadenie ľudských zdrojov a podporu životnej situácie: prístup k informáciám,
  • Analyticko-strategický nástroj ÚV SR pre rozvoj ľudských zdrojov v štátnej službe.

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné prínosy:

  • úspora času občanov a ostatných používateľov služieb cez dostupnosť elektronických služieb CISŠS z jedného centrálneho bodu,
  • používateľsky prívetivé elektronické služby a zvýšenie užívateľského komfortu pri ich využívaní,
  • proaktívnosť a okamžité vybavenie občana v rámci komplexnosti vybavenia napr. výberového konania (hromadné VK absolventov, pozvánky na konanie, notifikácie a pod.),
  • aplikácia princípu jedenkrát a dosť nepožadovaním údajov od občana, ktorými už štát disponuje (rôzne potvrdenia, výpis z RT, a pod.), keďže tieto sa budú nachádzať v IS jednotlivých služobných úradov, z ktorých budú migrovať do CISŠS,
  • podporu pri štandardizácii procesov, implementácii jednotnej metodiky a poskytovaní podpory a kontroly zavádzania nových zmien v rámci oblasti štátno-zamestnaneckých vzťahov,
  • rýchlejšie procesy s väčšou efektívnosťou – zlepší sa kvalita výberového konania, zefektívni sa organizácia postupov pri výkone štátnej služby;
  • poskytovanie informácie o štátno-zamestnaneckých miestach (ŠZM) efektívnejšie elektronickým spôsobom – zvýši sa dostupnosť informácií o voľných ŠZM a znížia sa náklady vynaložené služobnými úradmi na ich obsadenie;
  • efektívnosť v dôsledku prehodnotenia existujúcich papierových personálnych procesov a ich následnému skvalitňovaniu prechodom na digitálnu administratívu

Aktuálne je uzavretá Zmluva poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) účinná od 26.7.2018 v rámci PO7 OPII a prebieha proces prípravy verejného obstarávania. Celková zazmluvnená suma projektu je 4 902 567,98 €.

Projekt má celonárodnú pôsobnosť, realizovaný je v Bratislave. 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie informácie na webovom sídle:

Posledná aktualizácia