Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS)

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES ) získala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), prioritná os 311070 Informačná spoločnosť pre projekt „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS) s kódom ITMS2014+ 311071P364.

Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov Európskej únie a to z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7.

Posledná aktualizácia