Aktuálny stav

Dňa 26.7.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PO7 OPII medzi poskytovateľom Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako Riadiacim orgánom pre OPII v zastúpení Úradu podpredsedu SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľským orgánom pre OPII a prijímateľom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby. Následne bol zahájený proces prípravy verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu a 29.5.2019 bola skončená 1. ex ante kontrola.

Zákazka „Vytvorenie centrálneho systému štátnej služby a poskytovanie služieb prevádzkovej podpory systému“ bola vyhlásená v Úradnom vestníku EÚ dňa 3.6.2019 pod zn. 2019/S 105-256181 a vo Vestníku Verejného obstarávania č.110/2019 dňa 4.6.2019 pod zn. 13919-MSS. Následne bol realizovaný proces verejného obstarávania a kontroly zo strany Riadiaceho orgánu OPII a Úradu pre verejné obstarávanie. Výsledkom verejného obstarávania bola uzavretá Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb č. 150-2020/1129-1672 zo dňa 3.3.2020, ktorú je možné nájsť na nasledovnom linku v Centrálnom registri zmlúv.

V roku 2020 bol ukončený proces verejného obstarávania a bola uzavretá Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb č. 150-2020/1129-1672 zo dňa 3. 3. 2020 medzi NASES a Lomtec.com. V roku 2021 bolo s ohľadom na zložitú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID19 nutné posunutie harmonogram ukončenia projektu o 4 mesiace do 30.6.2022, z dôvodu potreby zapracovania zmien legislatívy a súvisiace požiadavky na zmenu systému bol v apríly 2022 predlžený projekt do 31.12.2022.

Aktuálne sa projekt nachádza na konci realizačnej fázy, kde ku koncu augusta boli ukončené aktivity analýza a dizajn, do konca októbra budú ukončené aktivity implementácie a testovania, do 15.novembra aj nasadenie. Prebieha nákup HW a SW licencií a podporné aktivity do konca roku 2022.

Je pripravené cieľové prostredie vo vládnom cloude, kde bude CISŠS prevádzkovaný.

Prebiehala intenzívna komunikácia s integračnými partnermi za účelom zabezpečenia princípu Jeden krát a dosť (zabezpečenie príslušných údajov z referenčných registrov RFO, RPO, RA a  registra trestov Generálnej prokuratúry SR). Prebieha koordinácia a poskytovanie súčinnosti s projektom Centrálny ekonomický systém Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý zabezpečuje zber zdrojových dát pre budované centrálne referenčné registre CISŠS súvisiace s agendou riadenia štátnozamestnaneckých vzťahov.

Intenzívne sa komunikuje s Ministerstvom pre informatizáciu, investície a regionálneho rozvoje pre úspešné zvládnutie implementácie metodiky Jednotného dizajnového manuálu elektronických služieb, Lepších služieb verejnej správy, princípov dátového manažmentu, ako aj pre zabezpečenie dôslednej ochrany kybernetickej bezpečnosti budovaného riešenia.

Vecným garantom projektu a správcom informačného systému je Úrad vlády Slovenskej republiky. Podporné aktivity projektu v oblasti riadenia projektu ako aj publicity zabezpečuje NASES a riadenie kvality zabezpečuje Ministerstvo pre regionálny rozvoj, investície a informatizáciu ako partner projektu. Projekt je s celonárodnou pôsobnosťou realizovaný v Bratislave.

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie informácie na webovom sídle:

Posledná aktualizácia