Aktuálny stav

26.7.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PO7 OPII medzi poskytovateľom Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako Riadiacim orgánom pre OPII v zastúpení Úradu podpredsedu SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľským orgánom pre OPII a prijímateľom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby.

Následne bol zahájený proces prípravy verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu a 29.5.2019 bola skončená 1. ex ante kontrola.

Zákazka „Vytvorenie centrálneho systému štátnej služby a poskytovanie služieb prevádzkovej podpory systému“ bola vyhlásená v Úradnom vestníku EÚ dňa 3.6.2019 pod zn. 2019/S 105-256181 a vo Vestníku Verejného obstarávania č.110/2019 dňa 4.6.2019 pod zn. 13919-MSS.

Aktuálne sa nachádza proces verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu po kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky a 2. ex ante kontrole Riadiacim orgánom OPII a taktiež je finalizovaná Zmluva o dielo a poskytovaní služieb prevádzky pred jej podpisom.  Súčasne prebieha finalizácia projektovej dokumentácie inicializačnej fázy v zmysle metodiky pre riadenie projektov Prince2.

 

Projekt s celonárodnou pôsobnosťou je realizovaný v Bratislave.

 

V zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu prijímateľ NFP zabezpečil a na viditeľnom mieste umiestnil veľkoplošný dočasný pútač. 

 

Vecným garantom a správcom národného projektu je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý zabezpečí riadenie kvality nad hlavnými aktivitami projektu nad rámec povinných náležitostí, ktoré svojou realizáciou zabezpečí hlavný partner (NASES) v rámci podporných aktivít projektu.

 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie informácie na webovom sídle:

Posledná aktualizácia