Aktuálny stav

Aktuálne sa projekt nachádza v akceptácii hlavného produktu a na konci realizačnej fázy, kde ku koncu októbra boli ukončené aktivity implementácie a testovania ako aj nasadenie systému do prostredia vládneho cloudu. Do konca februára 2023 bude zabezpečená dodávka HW a SW licencií. Ukončenie projektu a podporné aktivity sú naplánované do 03/2023. Je pripravené cieľové prostredie vo vládnom cloude, kde bude CISŠS prevádzkovaný. Realizujú sa aktivity na plný rollout, ktorý je v zmysle legislatívy plánovaný na 1.1.2024.

Prebiehala intenzívna komunikácia s integračnými partnermi za účelom zabezpečenia princípu Jeden krát a dosť (zabezpečenie príslušných údajov z referenčných registrov RFO, RPO, RA a  Registra trestov Generálnej prokuratúry SR). Prebieha koordinácia a poskytovanie súčinnosti s projektom Centrálny ekonomický systém Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý zabezpečuje zber zdrojových dát pre budované centrálne referenčné registre CISŠS súvisiace s agendou riadenia štátnozamestnaneckých vzťahov.

V rámci komunikácie s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bolo úspešné zvládnutie implementácie metodiky Jednotného dizajnového manuálu elektronických služieb, Lepších služieb verejnej správy, princípov dátového manažmentu, ako aj zabezpečenie dôslednej ochrany kybernetickej bezpečnosti budovaného riešenia. Úspešne boli zrealizované školenia zamestnancov Služobných a osobných úradov.

Vecným garantom projektu a správcom informačného systému CISŠS je Úrad vlády Slovenskej republiky. Podporné aktivity projektu v oblasti riadenia projektu ako aj publicity zabezpečuje NASES a riadenie kvality zabezpečuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako partner projektu. Projekt je s celonárodnou pôsobnosťou realizovaný v Bratislave.

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie informácie na webovom sídle: Riadiaceho orgánu: www.mindop.sk a Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Posledná aktualizácia