Aktivity

Aktivita 1. – analýza a dizajn

Aktivita analýza a dizajn bude zameraná na analýzu a návrh riešenia IKT v rozsahu nevyhnutnom pre implementáciu jednotlivých aplikačných komponentov riešenia a na zabezpečenie fungovania a prevádzkovania aplikačného, databázového a komunikačného hardvéru CISŠS.

Výstupom tejto Etapy je Detailná funkčná špecifikácia.

 

Aktivita 2 – Nákup HW a krabicového softvéru

Pre implementáciu a následne aj pre prevádzku CISŠS bude potrebné zakúpiť licencie pre použité softvérové balíky, ako aj zodpovedajúcu HW infraštruktúru, na ktorej bude budúce riešenie prevádzkované vrátane príslušných služieb infraštruktúry a konfigurácií, či už implementovaného na infraštruktúre  v NASES,  vo Vládnom cloude.

Dodávka HW a krabicového SW bude spočívať v dodaní HW na prepojenie do Vládneho cloudu a dodaní SW ktorý  Vládny cloud neposkytuje.

 

Aktivita 3 – Implementácia

Hlavnou náplňou tejto aktivity bude vývoj riešenia navrhovaných modulov CISŠS v rámci jednotlivých vydaní a ich aplikačného programového vybavenia v zmysle schválenej špecifikácie softvérových požiadaviek a návrhu riešenia.

Výstupom aktivity budú vyvinuté moduly a aplikačné programové vybavenie CISŠS pripravené na nasadenie do testovacieho prostredia. Čiastkovými výstupmi aktivity budú jednotlivé moduly CISŠS, ktoré budú následne v rámci ďalších etáp projektu testované  a nasadzované priebežne počas realizácie projektu

 

Aktivita 4 – Testovanie

Testovanie je rozdelené na dve hlavné časti,  a to na prípravu testovacej stratégie a na samotný výkon testov. V rámci testovacieho procesu bude otestovaná funkčnosť, prepojiteľnosť jednotlivých komponentov a častí riešenia, schopnosť ich komunikácie a prenos dát medzi jednotlivými modulmi a inými relevantnými integrovanými systémami, ako aj testovanie užívateľského komfortu a bezpečnosti informačného systému.

 

Aktivita 5 – Nasadenia

Po úspešnom otestovaní bezpečnosti, funkcionalít a vzájomnej prepojiteľnosti jednotlivých komponentov CISŠS, budú do CISŠS prenesené všetky potrebné dáta podľa vypracovanej migračnej stratégie. Súčasne v rámci tejto aktivity vznikne potrebná prevádzková dokumentácia k IS.

Po uskutočnení dátovej migrácie a po nasadení systému CISŠS  produkčnej prevádzky bude potrebné toto riešenie nevyhnutný čas podporovať a reagovať na prípadné zistenia. Na tento účel bude slúžiť zmluva SLA na externú prevádzkovú podporu systému. K úspešnej prevádzke CISŠS budú potrebné školenia pre používateľov a aj prevádzkovateľov.

Posledná aktualizácia