Výsledky a prínosy

Vybudovaním CISŠS sa skvalitní a zefektívni štátna služba a podporí sa jej postavenie v rámci SR pomocou rozvoja výberu, vzdelávania, odmeňovania štátnych zamestnancov, plánovania ľudských zdrojov a dodržiavania podmienok výkonu štátnej služby. Služobné úrady prostredníctvom CISŠS získajú nástroje na automatizáciu personálnych procesov a komplexnú personálnu databázu údajov, čo povedie k väčšej efektivite, stabilite a profesionalizácii služobných úradov.

CISŠS bude zrealizovaný tak, aby údaje boli chránené pred neoprávneným prístupom , manipuláciou, použitím a zverejnením, ich úmyselnou, alebo aj neúmyselnou modifikáciou, pričom budú dostupné v požadovanom čase a požadovanej kvalite. CISŠS bude pre prácu používateľa poskytovať len údaje, ktorých hodnovernosť a pôvod budú zabezpečené ich autorizáciou, a ktoré budú z dôveryhodného zdroja s garantovanou identitou.

Hlavnými prínosmi pre občanov a úradníkov budú najmä:

  • Úspora času pre občanov a ostatných používateľov služieb z jedného centrálneho bodu – CISŠS
  • Používateľsky prívetivé elektronické služby a zvýšenie užívateľského komfortu pri ich využívaní
  • Proaktívnosť a okamžité vybavenie občana
  • Aplikácia princípu raz a dosť

Hlavnými prínosmi pre služobné úrady budú najmä:

  • Podpora pri štandardizácii procesov a implementácii jednotnej metodiky. Poskytovanie podpory a kontroly pri zavádzaní nových zmien v oblasti štátno-zamestnaneckých vzťahov
  • Rýchlejšie procesy s väčšou efektívnosťou – zlepší sa napr. kvalita výberového konania
  • Dosiahnutie stanovených cieľov s menším úsilím
  • Zvýši sa dostupnosť o informáciách o voľných ŠZM, znížia sa náklady na ich obsadenie
  • Zvýši sa dôvera spoločnosti vo verejné inštitúcie
  • Zefektívnia sa personálne procesy a následne sa skvalitnia prechodom na digitálnu administratívu

Dňa 26.7.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PO7 OPII medzi poskytovateľom Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako Riadiacim orgánom pre OPII v zastúpení Úradu podpredsedu SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľským orgánom pre OPII a prijímateľom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby. Následne bol zahájený proces prípravy verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu a 29.5.2019 bola skončená 1. ex ante kontrola.

Zákazka „Vytvorenie centrálneho systému štátnej služby a poskytovanie služieb prevádzkovej podpory systému“ bola vyhlásená v Úradnom vestníku EÚ dňa 3.6.2019 pod zn. 2019/S 105-256181 a vo Vestníku Verejného obstarávania č.110/2019 dňa 4.6.2019 pod zn. 13919-MSS. Následne bol realizovaný proces verejného obstarávania a kontroly zo strany Riadiaceho orgánu OPII a Úradu pre verejné obstarávanie. Výsledkom verejného obstarávania bola uzavretá Zmluva o diele a o poskytovaní služieb č. 150-2020/1129-1672 zo dňa 3.3.2020, ktorú je možné nájsť na nasledovnom linku v Centrálnom registri zmlúv. V roku 2021 bolo s ohľadom na zložitú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 nutné posunúť harmonogram ukončenia projektu o 4 mesiace do 30.6.2022. Z dôvodu potreby zapracovania zmien legislatívy a súvisiacich požiadaviek na zmenu systému bol v apríli 2022 predlžený projekt do 31.3.2023.

Posledná aktualizácia