Výsledky a prínosy

Vybudovaním CISŠS sa skvalitní a zefektívni štátna služba a podporí sa jej postavenie v rámci SR pomocou rozvoja výberu, vzdelávania, odmeňovania štátnych zamestnancov, plánovanie ľudských zdrojov a dodržiavanie podmienok výkonu štátnej služby. Služobné úrady prostredníctvom CISŠS získajú nástroje na automatizáciu personálnych procesov a komplexnú personálnu databázu údajov, čo povedie k väčšej efektivite, stabilite a profesionalizácií služobných úradov.

CISŠS bude zrealizovaný tak, aby údaje boli chránené pred neoprávneným prístupom , manipuláciou, použitím a zverejnením, ich úmyselnou, alebo aj neúmyselnou modifikáciou, pričom budú dostupné v požadovanom čase a požadovanej kvalite. CISŠS bude pre prácu používateľa poskytovať len údaje, ktorých hodnovernosť a pôvod budú zabezpečené ich autorizáciou, a ktoré budú z dôveryhodného zdroja s garantovanou identitou.

Hlavnými prínosmi pre občanov a úradníkov budú najmä:

  • Úspora času pre občanov a ostatných používateľov služieb z jedného centrálneho bodu – CISŠS
  • Používateľsky prívetivé elektronické služby a zvýšenie užívateľského komfortu pri ich využívaní
  • Proaktívnosť a okamžité vybavenie občana
  • Aplikácia princípu jeden krát a dosť

Hlavnými prínosmi pre služobné úrady budú najmä:

  • Podpora pri štandardizácii procesov, implementácií jednotnej metodiky, poskytovanie podpory a kontroly pri zavádzaní nových zmien v oblasti štátno-zamestnaneckých vzťahov
  • Rýchlejšie procesy s väčšou efektívnosťou – zlepší sa napr. kvalita výberového konania
  • Dosiahnutie stanovených cieľov s menším úsilím
  • Zvýši sa dostupnosť o informáciách o voľných ŠZM, znížia sa náklady na ich obsadenie
  • Zvýši sa dôvera spoločnosti vo verejné inštitúcie
  • Zefektívnia sa personálne procesy a následne sa skvalitnia prechodom na digitálnu administratívu
Posledná aktualizácia