O projekte

Identifikácia projektu

Názov projektu

Centrálny informačný systém štátnej služby

Akronym CISŠS
Kód žiadosti o NFP 311071P364
Operačný program

Integrovaná infraštruktúra

Konkrétny cieľ

311070041 – 7.4.Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

311070051 – 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

311070071 – 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

311070081 –  7.8. Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Výška NFP 4 902 567 EUR
Prijímateľ NFP

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Kollárova 8, 917 02 Trnava

Korešpondenčná adresa: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II,

821 01 Bratislava

IČO: 42156424

Garant projektu Úrad vlády Slovenskej republiky , IČO: 00151513
Partner projektu (QA)

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, IČO: 50349287

Miesto realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky

 

 

Posledná aktualizácia