O projekte

Identifikácia projektu

Názov projektu

Centrálny informačný systém štátnej služby

Akronym CISŠS
Kód projektu ITMS 2014+ 311071P364
Operačný program

Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os 7

Termín realizácie

05/2018 – 03/2023

Konkrétny cieľ

311070041 – 7.4.Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

311070051 – 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

311070071 – 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

311070081 – 7.8. Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Výška NFP 4 902 567 EUR
Prijímateľ NFP

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Kollárova 8, 917 02 Trnava

Korešpondenčná adresa: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II,

821 01 Bratislava

IČO: 42156424

Korešpondenčná adresa

BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

Garant projektu

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

IČO: 00151513

Partner projektu (QA)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 25

811 09 Bratislava

IČO: 50349287

Miesto realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky

 

 

Posledná aktualizácia