Centrálne úradné doručovanie

Cieľom projektu je realizácia centrálneho úradného doručovania listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov v zmysle novely Zákona č. 305/2013 eGOV zákon podľa §31a.

Úradné doručovanie zásielok je súčasťou takmer všetkých úradných (správnych) konaní. Cieľom elektronizácie služieb verejnej správy je zabezpečiť elektronizáciu celého procesu, súčasťou ktorého je aj elektronizácia doručovania. Časť elektronických schránok však stále je aj napriek povinnej aktivácii elektronických schránok pre PO (zapísaných v OR SR) neaktivovaných (FO a podnikatelia) a OVM musia doručovať úradné dokumenty naďalej v listinnej podobe.

Úrad vlády SR poveril v zmysle zákona prevádzkou spoločných modulov ústredného portálu Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby. Pre účely listinného doručovania úradných dokumentov zabezpečuje zmeny funkcionalít modulu elektronického doručenia aj pre potreby listinného doručovania. Pripravené riešenie vychádza z predpokladu, že OVM už konajú elektronicky a vytvárajú úradné dokumenty len v elektronickej podobe. Rozšírením funkcionalít modulu elektronického doručovania sa pre prijaté elektronické úradné dokumenty automatizovaným spôsobom vyhodnocuje, či príslušný adresát má alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku a na základe výsledku systém zabezpečí správnu formu doručenia adresátovi, t.j. doručí úradné dokumenty do aktivovanej elektronickej schránky alebo zabezpečí listinné doručovanie.

Centralizované riešenie zabezpečí vytvorenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu – úradnú zásielku. Doručenie sa vykonáva prostredníctvom poštového podniku. Informácia o výsledkoch doručenia bude zasielaná automatizovaných spôsobom príslušným OVM.

Prínosom riešenia je, že zo strany OVM už nebude potrebné overovať, či adresát má alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku manuálne, čím odpadá celý rad administratívnych úkonov ako aj nákladov na tlačenie, pečiatkovanie a podpisovanie, obálkovanie a podanie zásielok na poštovú prepravu. NASES zabezpečí všetky tieto činnosti centralizovane.

Prostredníctvom centrálneho automatizovaného riešenia sa celý proces doručovania listinných úradných zásielok zautomatizuje, zjednotí, zjednoduší a sprehľadní na všetkých úrovniach, a tým prinesie významné úspory.

Posledná aktualizácia