Technické riešenie

NASES realizuje národný projekt, ktorého cieľom je projektovanie a následné budovanie regionálnych optických sietí, tzv. backhaul network, čo znamená, že optická infraštruktúra bude dovedená a ukončená priamo v obci.

Riešením je vypracovanie návrhu trasy regionálnej optickej siete prostredníctvom MOK (miestneho optického kábla) z dostupných bodov telekomunikačných operátorov (DBTO) pre daný klaster do plánovaných bodov ukončenia (POP-ov).

Napojenie regionálnej siete optickým káblom (MOK) uvažovaného klastra sa zrealizuje v objekte dostupného telekomunikačného operátora DBTO. Prepájanie vlákien pre ďalších poskytovateľov služieb (housing) bude v centrálnom bode POP.

Prístupovú sieť (poslednú míľu) vybudujú už komerční operátori, ktorí prejavia o jej prevádzkovanie záujem. Ceny za prenájom sietí budú podliehať národným regulatívam. Lokálni operátori budú následne poskytovať vysokorýchlostné služby koncovým zákazníkom.

Regionálna optická sieť vytvorená miestnymi optickými káblami (MOK) bude obsahovať optické vlákna, ktoré spĺňajú parametre optických vlákien podľa príslušného odporúčania G.652 D, G.657 A1. Optické́ káble sa ukončia v koncových bodoch POP (Point of Presence), ktoré budú vybudované ako telekomunikačné objekty so stožiarom s prívodom elektrickej energie a budú neustále monitorované centrálnym dispečingom.

Posledná aktualizácia