Povinnosť mať e-schránku by mali mať firmy až od júla 2017

Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na komunikáciu so štátom sa pre spoločnosti zapísané v obchodnom registri predĺži z 1. januára 2017 na 1.júl 2017. Návrh novely zákona o e-Governmente v stredu 30. novembra na návrh podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho schválila vláda. Parlament by mal novelu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní ešte v tomto roku.

„Na základe aktuálnej situácie a žiadostí z radov podnikateľov som požiadal vládu o podporu predĺženia lehoty na aktiváciu elektronických schránok, vzhľadom na to, že z 230.000 podnikateľov, ktorí by mali disponovať k 1. januáru 2017 tzv. eID kartou s bezpečnostným osobným kódom v súčasnosti len 25 % z nich túto podmienku spĺňa,“ informoval Pellegrini. Pripomenul zároveň, že lehota na aktiváciu schránok sa už podnikateľom predlžovala a ak novelu zákona parlament schváli, tak by sa už v budúcnosti nemala predlžovať. O predĺženie tejto lehoty požiadala v mene podnikateľov Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).

Na vstup do elektronickej schránky potrebujú štatutárni zástupcovia elektronický preukaz s čipom, tzv. eID kartu a bezpečnostný osobný kód. Tie dostanú na polícií, alebo v jednom z klientskych centier. Vybavovanie tejto povinnosti by si však nemali nechať na poslednú chvíľu, aby sa vyhli dlhému čakaniu. Využívať výhody elektronickej schránky však môžu firmy už aj dnes, aktivujú si ju prvým prístupom do nej.

Podľa dôvodovej správy k novele je cieľom návrhu dosiahnutie dvoch zmien vo vzťahu k nábehu aktivácie elektronických schránok. Prvou je uľahčenie situácie pri aktivácii elektronickej schránky všetkým subjektom, ktorým sa zo zákona aktivuje povinne, teda najmä právnickým osobám. Zavádza sa pravidlo 10 dní. Po tom, ako správca elektronických schránok urobí úkon k tomu, aby sa do nej dalo doručovať, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ.

Druhou zmenou je prechodné ustanovenie, podľa ktorého v prípade tých elektronických schránok právnických osôb, ktoré k 31. decembru 2016 nie sú aktivované, bude vyššie lehota plynúť až do 30. júna 2017. „Vzhľadom na skutočnosť, že napriek pôvodne trojročnej prechodnej lehote, posilneným kapacitám na strane Ministerstva vnútra SR a mediálnej kampani je nárast počtu štatutárov právnických osôb, zapísaných v obchodnom registri, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (eID), stále nedostatočný,“ zdôvodnil Pellegriniho úrad.

Elektronická schránka slúži na doručovanie úradných dokumentov a správ z jednotlivých úradov. Táto nová forma komunikácie medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi bola zakotvená v zákone už pred troma rokmi. Pôvodný termín aktivácie elektronickej schránky bol stanovený do konca júla tohto roka, tento termín bol predĺžený do konca roka.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality