Povinná aktivácia e-schránok ďalších subjektov sa blíži: Ako predísť všetkým problémom?

Blíži sa dátum povinnej aktivácie elektronických schránok na doručovanie automaticky zo zákona o e-Governmente tých právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR (napr. občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov, organizácie s medzinárodným prvkom a pod.). Spomínaná aktivácia na doručovanie sa začne 1. júna 2020 a skončí sa prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky alebo uplynutím desiateho dňa.

Do elektronickej schránky aktivovanej na doručovanie doručujú orgány verejnej moci elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaké právne účinky, ako keby boli doručené v listinnej forme.
Mnoho právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR, však dodnes nemá v prislúchajúcom referenčnom registri zapísané všetky povinné údaje týkajúce sa štatutárneho orgánu (v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo), ktoré sa vyžadujú v zmysle zákona o registri mimovládnych organizácií.

Zároveň pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby tieto údaje predstavujú kľúčový identifikátor, ktorý nevyhnutne potrebuje v súvislosti s riadnym zabezpečením prístupov do elektronických schránok.

Pre dodatočné nahlásenie údajov neziskových organizácií alebo neinvestičných fondov pritom postačí zaslať jednoduché písomné oznámenie na registrový úrad v sídle kraja, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla organizácie alebo fondu. V prípade občianskych združení, nadácií a organizácií s medzinárodným prvkom sa toto oznámenie zasiela priamo Ministerstvu vnútra SR – oddelenie registrácií, odbor všeobecnej vnútornej správy. Podanie je možné uvedeným adresátom odoslať aj elektronicky cez službu „Všeobecná agenda“, dostupnú prostredníctvom portálu slovensko.sk, a to z elektronickej schránky organizácie (za predpokladu, že má do nej štatutár zriadený prístup).

Nedoplnené povinné údaje o štatutároch uvedených právnických osôb môžu mať za následok, že:
• štatutár sa neprihlási do elektronickej schránky, pretože do nej nebude mať zriadený prístup. Dôvodom nepridelenia prístupu budú práve chýbajúce údaje, ako napríklad meno, priezvisko či rodné číslo štatutárneho orgánu,
• orgány verejnej moci budú môcť aj bez vedomia adresáta (štatutára) do týchto elektronických schránok zasielať elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia) s rovnakými právnymi účinkami, akoby boli doručené v listinnej podobe, pretože elektronické schránky budú od 1. júna 2020 postupne automaticky aktivované na doručovanie a dôjde tak k márnemu uplynutiu úložnej lehoty na prevzatie rozhodnutí,
• štatutár si nebude môcť prečítať doručené rozhodnutia, v dôsledku čoho zmešká zákonné lehoty,
• tieto právnické osoby nebudú môcť prijímať dotácie, eurofondy, asignovať podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom.
Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne občianskymi združeniami a organizáciami s medzinárodným prvkom nebolo do 30. júna 2019 spoplatnené, teraz je potrebné zaplatiť správny poplatok vo výške 16,50 eura. Odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov sú od poplatku oslobodené aj po tomto dátume (položky 34 a 35 Sadzobníka správnych poplatkov).

Prehľad registrov, evidencií a záznamov nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Viac o oznamovacích povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o registri mimovládnych organizácií nájdete v článku na portáli slovensko.sk.

 

 

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Twitter

Facebook

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality