Poskytovatelia sociálnych služieb majú dnešným dňom aktivované e-schránky. So štátom tak vedia komunikovať online

Bratislava, 11. januára 2021 – Poskytovatelia sociálnych služieb už môžu so štátom komunikovať elektronicky. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) im zriadilo a aktivovalo elektronické schránky, aby mohli pružnejšie a  online reagovať na jednotlivé schémy pomoci poskytované štátom, napríklad v súvislosti s covidom. Schránky boli zriadené a aktivované v zmysle požiadavky Ministerstva práce, sociálny vecí a rodiny SR, v súlade so zákonom o e-Governmente a s uznesením vlády SR.

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti eviduje 2 292 aktívnych poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú rôzne právne formy a pôsobia v rôznych oblastiach, ako napríklad zariadenia sociálnych služieb, prepravná služba a mnohé iné. Poskytovať sociálne služby môže  samotná obec, alebo si obec či vyšší územný celok môže na poskytovanie týchto služieb zriadiť rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu alebo môže ísť o  neverejných  poskytovateľov.

Tí poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí už disponujú e-schránkami, ich budú aj naďalej využívať ako doteraz. E-schránka v postavení právnickej osoby bola zriadená a je aktivovaná len pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí doposiaľ žiadnu elektronickú schránku nevyužívali.  Prvú výnimku tvoria poskytovatelia sociálnych služieb v postavení fyzickej osoby, ktorí si v zmysle platného zákona o e-Governmente musia požiadať o zriadenie e-schránky sami. Druhou výnimkou sú organizačné jednotky, pre ktoré musia požiadať o zriadenie e-schránky ich zriaďovatelia.

Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky pre fyzickú osobu – podnikateľa je potrebné zaslať elektronicky alebo v listinnej podobe s úradne overeným podpisom na adresu uvedenú v žiadosti. Elektronická schránka bude zriadená do 5 pracovných dní. (V prípade zaslania žiadosti v listinnej podobe je možné si ju stiahnuť na tomto odkaze – pod názvom Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky podnikateľského subjektu, ktorý sa nezapisuje do zákonom ustanovenej evidencie: https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/82f01906-afca-4a9f-be25-a5f500b63a6a ).

„NASES novovytvorené elektronické schránky poskytovateľov sociálnych služieb aktivoval automaticky do 10 dní od ich zriadenia, čo v praxi znamená, že schránka sa stane aktívnou na doručovanie úradných rozhodnutí aj bez toho, aby do nej vstúpil štatutár organizácie. Poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ si elektronickú schránku aktivuje sám priamo vo svojej e-schránke“, vysvetľuje Peter Kucer, generálny riaditeľ sekcie ITVS MIRRI.

Štát bude s poskytovateľmi sociálnych služieb komunikovať elektronicky a nebude im doručovať úradné rozhodnutia poštou. Tieto organizácie vedia ústredný portál využiť aj na realizáciu podaní a budú mať možnosť efektívnejšie reagovať na rôzne schémy COVID podpory cez slovensko.sk. 

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty.

„Štatutári organizácií poskytujúcich sociálne služby by si mali overiť, či je ich organizácia uvedená v Registri právnických osôb https://rpo.statistics.sk/rpo/#search a má v danom registri uvedené správne uvedené údaje o sebe i  štatutároch. Ak to tak nie je, mali by kontaktovať registračné orgány, napríklad vyššie územné celky, ministerstvo vnútra, so žiadosťou o aktualizáciu údajov. Štatutári, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a prístupové certifikáty, by nemali odkladať návštevu klientskeho centra MV SR a požiadať o vydanie dokladov,“ apeluje Peter Kucer.

V prípade otázok sa štatutári môžu obrátiť na call centrum NASES na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/. Pracovníci sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, v stredu
až do 21:00.

Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na slovensko.sk.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality