Projektový manažér 

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

Mzdové podmienky (brutto): 1900 Eur/mesiac – 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • usmerňovanie a metodická pomoc pri spracovaní a realizácii rozvojových dokumentov (napr. programov, projektov a ich finančných plánov),
 • spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii rozvojových programov a projektov,
 • spracúvanie informácií o plnení operačných programov, rozvojových projektov a využívaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov (napr. Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus) vrátane zistených nezrovnalostí a o náprave zistených nezrovnalostí,
 • koordinácia monitorovania implementácie projektov, vypracovania priebežných správ a ročných správ o realizácii projektov a záverečných správ o ukončení projektov a ich predkladanie príslušnému orgánu,
 • zabezpečuje projektové riadenie projektov (najmä v oblasti IT) na strane Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) v súlade s internými predpismi NASES, platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, príslušnými štandardami a metódami projektového riadenia a inými záväznými dokumentmi konkrétneho finančného nástroja alebo programu a pokynmi nadriadeného,
 • riadi interný projektový tím jemu prideleného projektu, metodicky usmerňuje jednotlivých členov tímu a zadáva im úlohy v rámci projektu. Zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi (RO, SORO) na realizácii pridelenému projektu. Riadi a metodicky usmerňuje publicitu projektu,
 • koordinuje a monitoruje aktivity projektu, vedie porady projektového tímu, pripravuje podklady pre zmeny týkajúce sa zmluvných vzťahov v rámci projektu, kontroluje celkový časový harmonogramu projektu, monitorovacie ukazovatele, plnenie cieľov projektu a ďalšie činnosti spadajúce do kompetencie projektového manažéra,
 • vykonávanie kontroly realizácie projektov na mieste, preberanie účtovnej dokumentácie od dodávateľov,
 • trvanie pracovného pomeru je v závislosti na trvaní projektu

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • prácu v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom
 • príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu
 • flexibilná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok zamestnávateľa do III. piliera

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 •  vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti:

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Project – základy

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Microsoft Office – pokročilý
 • Platný certifikát PRINCE2 – foundation
 • Nutná prax v projektovej oblasti, minimálne 3 roky
 • Prax v riadení EÚ projektov a IT projektov
 • Organizačné a prezentačné schopnosti
 • Technické zručnosti
 • Strategické myslenie
 • Komunikačné, manažérske, koncepčné zručnosti
 • Analytické myslenie
 • Bezúhonnosť
Počet zamestnancov:
 •  100-149 zamestnancov
 
Kontakt:
Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: praca@nases.gov.sk
 
Posledná aktualizácia