Manažér kybernetickej bezpečnosti – junior

Miesto práce: Pribinova 25, Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 1 500 EUR/mesiac
Zákon č. 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • zabezpečuje činnosti v zmysle bezpečnostnej politiky v oblasti informačných a
  komunikačných technológii,
 • plní úlohy podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a príslušných vyhlášok NBÚ, a podľa
  zákona č. 95/2019 Z. z. a príslušných vyhlášok MIRRI,
 • v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti spolupracuje pri projektoch s cieľom prípravy a prevádzky informačných systémov v súčinnosti s príslušnou organizačnou zložkou ministerstva a projektovou kanceláriou NASES podľa usmernenia manažéra kybernetickej bezpečnosti,
 • zodpovedá za to, aby pri implementácii výstupov projektov boli dodržané bezpečnostné kritériá,
 • pri projektoch pripomienkuje dokumentáciu bezpečnostného charakteru,
 • spolupodieľa sa na rozpracovávaní bezpečnostnej politiky do nadväzujúcich interných predpisov,
 • metodicky usmerňuje správcov informačných systémov, vlastníkov procesov, vlastníkov aktív, vedúcich zamestnancov a ďalších zodpovedných zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti,
 • spolupracuje pri analýze, definícii a monitorovaní bezpečnostných hrozieb a rizík,
 • spolupodieľa sa na spracovaní plánov obnovy činností NASES,
 • pripravuje podklady k odborným stanoviskám, analýzam procesov, projektom, zmenám a ostatným aktivitám NASES s dopadom na informačnú a kybernetickú bezpečnosť,
 • v prípade neprítomnosti manažéra kybernetickej bezpečnosti informuje vedenie NASES o stave informačnej a kybernetickej bezpečnosti v organizácii, o závažných bezpečnostných rizikách, incidentoch a významných bezpečnostných udalostiach, a v tejto oblasti spolupracuje so sekciou bezpečnosti NASES,
 • zabezpečuje nezávislé preskúmanie stavu informačnej bezpečnosti a spolupracuje pri realizácii auditov vykonávaných internými a externými subjektmi,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní aplikácie bezpečnostných opatrení v systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti v NASES,
 • poskytuje požadovanú súčinnosť ako aj informácie získané z vlastnej činnosti dôležité na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti,
 • zabezpečuje poskytovanie spolupráce s ostatnými ústrednými orgánmi a prevádzkovateľmi základných služieb vo svojej pôsobnosti pri plnení úloh podľa zákona 69/2018 Z. z.

Ostatné činnosti:

 • spolupracuje pri koordinácii riadenia aktív, hrozieb a rizík informačných technológií a konfiguračných položiek v spojení s finančnými, zmluvnými a inventarizačnými funkciami,
 • koordinuje organizačné útvary v oblasti riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti,
 • spolupracuje pri kontrole dodržiavania bezpečnostných politík zo strany zamestnancov, administrátorov, osôb zastávajúcich niektorú z bezpečnostných rolí a dodávateľov, stanovuje pravidlá a postupy na riešenie prípadov ich porušenia,
 • predkladá návrhy a oznamuje informácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  manažérovi kybernetickej bezpečnosti a v prípade jeho neprítomnosti priamo
  štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa základnej služby,
 • spolupracuje pri vypracovaní postupov porušenia bezpečnostných politík súvisiacich
  s činnosťami obmedziť alebo odňať prístupové oprávnenia a privilégia,
 • plní a realizuje ďalšie služby a práce vyplývajúce zo zákona č. 69/2018 Z. z. o
  kybernetickej bezpečnosti a nadväzujúcich vykonávacích vyhlášok NBÚ. Podľa pokynov nadriadeného plní ďalšie úlohy.

Zamestnanecké výhody a benefity:

 • práca v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom,
 • príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu,
 • flexibilná pracovná doba,
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • príspevok zamestnávateľa do III. Piliera.

Informácie o výberovom konaní:

 • samostatnosť,
 • spoľahlivosť a svedomitosť,
 • lojalita,
 • schopnosť tímovej i samostatnej práce.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • vysokoškolské I. stupňa,
 • vysokoškolské II. stupňa,
 • vysokoškolské III. stupňa.

Vzdelanie v odbore:

 • IT

Ostatné znalosti:

 • Anglický jazyk – mierne pokročilý,
 • Microsoft Excel – Pokročilý,
 • Microsoft Word – Pokročilý.

Prax na pozícii/v oblasti:

 • IT, kybernetická bezpečnosť, informačná bezpečnosť.

Počet rokov praxe:

 • 2

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevková organizácia Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä:
Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky.
Rozvoj a prevádzka služieb Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk.
Rozvoj a prevádzka mnohých ďalších informačných systémov verejnej správy.
Rozvoj a prevádzka systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kybernetického priestoru.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Kontakt:

Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: praca@nases.gov.sk

Posledná aktualizácia