Pracovné príležitosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevkovou organizáciou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä:

 • Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky
 • Rozvoj a prevádzka služieb Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk
 • Rozvoj a prevádzka mnohých ďalších informačných systémov verejnej správy
 • Rozvoj a prevádzka systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kybernetického priestoru

NASES Vám ponúka:

 • Prácu v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom
 • Príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu

 

NASES hľadá kolegov a kolegyne na pracovné pozície: 

 

IT ARCHITEKT

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ASAP

Mzdové podmienky (brutto): 3000 EUR/mesiac

Zamestnanci na plný úväzok sú odmeňovaní v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mzda sa v tomto prípade odvíja od vzdelania a odbornej praxe v predmetnom odbore

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• podieľa sa na tvorbe analýz a štúdií IS NASES, komplexnom a priebežnom posudzovaní IS NASES, priebežné posudzovanie vecných výstupov v rámci analýzy, rámcového návrhu riešenia vrátane DFŠ z pohľadu analýzy a návrhu riešenia architektúry IS NASES, participuje na príprace technickej časti dokumentácie v rámci VO
• účasť na stretnutiach projektového tímu a pracovných skupín, kontrolných stretnutí v rámci implementácie výstupov projektov,
• posudzuje implementáciu modulov riešení IS NASES, zúčastňuje sa na vykonaní UAT testov,
• posudzuje finálne dodané zdrojové kódy v spolupráci s expertom pre programovanie NASES,
• posudzuje už existujúce riešenia, ktoré dodávateľ použije v rámci budovania IS ako súčasť Diela, protokolárne odsúhlasuje výstupy/čiastkové výstupy projektu súvisiace s architektúrou IS NASES

– minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti návrhu architektúry a dizajnu informačných systémov každého v hodnote 1.000.000 EUR bez DPH a viac, v rámci ktorých boli využité technológie/jazyky/frameworky: .NET alebo ekvivalentné; HAProxy alebo ekvivalentné (napr. IIS, Apache HTTPD, Nginx…); Elastic Search alebo ekvivalentné (napr. Apache SOLR…); MS Visual Studio (napr. Rider, Visual Studio Code…); MS SQL Server alebo ekvivalentné (napr. PostgreSQL, Oracle DB, IBM DB2…); napr. Git alebo ekvivalentné (napr. SVN, CVS, DARCS…); Kibana alebo ekvivalentné (napr. Grafana, Graphite…); jazyk C# alebo ekvivalentné

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • technické myslenie,
 • schopnosť učiť sa nové veci,
 • flexibilita,
 • samostatnosť,
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov, 
 • proaktívny prístup, tímový hráč
 • MS Excel – pokročilý,
 • anglický jazyk – úroveň B2,
 • certifikát na riadenie architektúry TOGAF alebo ekvivalent, modelovací jazyk ARCHIMATE, alebo ekvivalent vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou a 3-ročná prax v oblasti riadenia architektúry

 

Požadované doklady

 • životopis
 • súhlas GDPR
 • motivačný list

 

Zamestnanecké výhody

 • flexibilná pracovná doba
 • väčší počet dní dovolenky

 

OPERÁTOR REGISTRAČNEJ AUTORITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ CERTIFIKAČNEJ AUTORITY

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ASAP

Mzdové podmienky (brutto): 1 200 EUR/mesiac
Zamestnanci na plný úväzok sú odmeňovaní v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mzda sa v tomto prípade odvíja od vzdelania a odbornej praxe v predmetnom odbore

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • vykonávanie registračných činností pre vydávanie / zrušovanie certifikátov vydávaných SNCA (overovanie identity klientov, overovanie oprávnenia, odsúhlasovanie resp. zamietnutie žiadostí o vydanie/zrušenie certifikátov klientov SNCA, …),
 • vydanie/zrušenie certifikátu vydaného SNCA Držiteľovi na základe oprávnenej požiadavky klienta,
 • správu dokumentov registračných činností (žiadosti, zmluvy, protokoly a pod.),
 • poučenie klientov o registračných činnostiach,
 • príprava a kontrola úplnosti dokumentácie klientov pred registračnými činnosťami,
 • realizácia a zabezpečovanie činností mobilnej registračnej autority SNCA,
 • evidovanie zmlúv, žiadostí a rôznych dokumentov pridelených klientov v informačnom systéme poskytovateľa,

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • bezúhonnosť a lojálnosť,
 • bezpečnostná spoľahlivosť,
 • vysoká odolnosť voči stresu,
 • schopnosť analyzovať problémy a navrhovať ich riešenie,
 • príjemné vystupovanie a prejav,
 • trpezlivosť, komunikatívnosť a asertivita,
 • akceptácia prísneho dodržiavania bezpečnostných a riadiacich politík poskytovateľa,
 • schopnosť oboznamovať sa v krátkej dobe s veľkým množstvom dokumentácie,
 • osobná zodpovednosť za správnosť a úplnosť spracúvaných údajov pri výkone činností operátora RA,
 • ochota cestovať (územie SR),
 • ochota a schopnosť rýchlo sa učiť nové veci,
 • proklientský prístup / orientácia,
 • systematickosť a precíznosť,
 • ochota zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít organizovaných zamestnávateľom,
 • schopnosť využívať samoštúdium ako formu zvyšovania svojej odbornej úrovne,
 • tímová spolupráca a ochota spolupodieľať sa na vzájomnej zastupiteľnosti operátorov RA,
 • predchádzajúca prax v oblasti komunikácie s klientom, resp. zákazníkom nutná.

 

výhodou:

 • predchádzajúce pôsobenie alebo participovanie na činnostiach v obdobnej pozícii,
 • praktické skúsenosti s činnosťami, pri ktorých sa uplatňujú predpisy z oblastí kvalifikovaných dôveryhodných služieb alebo ochrany osobných údajov alebo správy registratúry

 

na zváženie:

 • nevyhnutná predchádzajúca prax pri riešení / vybavovaní / spracovávaní / administrovaní požiadaviek klientov a súvisiacej agendy v informačných systémoch alebo aplikáciách, ktoré slúžia, resp. sú využívané pri poskytovaní služieb zákazníkom

 

Znalosť právnych predpisov

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Nariadenie eIDAS)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR)
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

 

 


 

Posledná aktualizácia