Pracovné príležitosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevkovou organizáciou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä:

 • Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky
 • Rozvoj a prevádzka služieb Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk
 • Rozvoj a prevádzka mnohých ďalších informačných systémov verejnej správy
 • Rozvoj a prevádzka systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kybernetického priestoru

NASES Vám ponúka:

 • Prácu v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom
 • Príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu

 

NASES hľadá kolegov a kolegyne na pracovné pozície: 

 

Finančník – zástup počas materskej dovolenky

 

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Mzdové podmienky (brutto): 1500 Eur/mesiac 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • evidencia a účtovanie prijatých faktúr
 • príprava a účtovanie interných dokladov
 • práca s pokladňou, účtovanie pokladničných dokladov
 • účtovanie bankových výpisov
 • príprava platobných poukazov
 • vystavenie faktúr a ich zaúčtovanie
 • inventarizácia súvahových účtov
 • práca so štátnou pokladnicou
 • vykonávanie aktivít a príprava prehľadov na základe požiadaviek priameho nadriadeného
 • kontrola dodržania interných procesov a predpisov v oblasti účtovnej agendy

Zamestnanecké výhody, benefity: 

 • flexibilná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok zamestnávateľa do III. piliera

Informácie o výberovom konaní:

 • zástup počas materskej dovolenky

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: 

 • ekonomické

Jazykové znalosti: 

 • anglický jazyk – mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti: 

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • skúsenosti s ekonomickým programom Softip výhodou
 • skúsenosti s účtovníctvom ROPO výhodou
 • znalosť účtovných predpisov a princípov
 • schopnosť pracovať v tíme
 • bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • pracovné skúsenosti vo verejnej správe výhodou
 • znalosť Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Počet zamestnancov:
 •  100-149 zamestnancov
Kontakt:
Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: poslať životopis

 

Projektový  manažér 

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Mzdové podmienky (brutto): 1900 Eur/mesiac – 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • usmerňovanie a metodická pomoc pri spracovaní a realizácii rozvojových dokumentov (napr. programov, projektov a ich finančných plánov),
 • spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii rozvojových programov a projektov,
 • spracúvanie informácií o plnení operačných programov, rozvojových projektov a využívaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov (napr. Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus) vrátane zistených nezrovnalostí a o náprave zistených nezrovnalostí,
 • koordinácia monitorovania implementácie projektov, vypracovania priebežných správ a ročných správ o realizácii projektov a záverečných správ o ukončení projektov a ich predkladanie príslušnému orgánu,
 • zabezpečuje projektové riadenie projektov (najmä v oblasti IT) na strane Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) v súlade s internými predpismi NASES, platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, príslušnými štandardami a metódami projektového riadenia a inými záväznými dokumentmi konkrétneho finančného nástroja alebo programu a pokynmi nadriadeného,
 • riadi interný projektový tím jemu prideleného projektu, metodicky usmerňuje jednotlivých členov tímu a zadáva im úlohy v rámci projektu. Zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi (RO, SORO) na realizácii pridelenému projektu. Riadi a metodicky usmerňuje publicitu projektu,
 • koordinuje a monitoruje aktivity projektu, vedie porady projektového tímu, pripravuje podklady pre zmeny týkajúce sa zmluvných vzťahov v rámci projektu, kontroluje celkový časový harmonogramu projektu, monitorovacie ukazovatele, plnenie cieľov projektu a ďalšie činnosti spadajúce do kompetencie projektového manažéra,
 • vykonávanie kontroly realizácie projektov na mieste, preberanie účtovnej dokumentácie od dodávateľov,
 • trvanie pracovného pomeru je v závislosti na trvaní projektu

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • prácu v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom
 • príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu
 • flexibilná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok zamestnávateľa do III. piliera

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 •  vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti:

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Project – základy

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Microsoft Office – pokročilý
 • Platný certifikát PRINCE2 – foundation
 • Nutná prax v projektovej oblasti, minimálne 3 roky
 • Prax v riadení EÚ projektov a IT projektov
 • Organizačné a prezentačné schopnosti
 • Technické zručnosti
 • Strategické myslenie
 • Komunikačné, manažérske, koncepčné zručnosti
 • Analytické myslenie
 • Bezúhonnosť
Počet zamestnancov:
 •  100-149 zamestnancov
Kontakt:
Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: poslať životopis
 

Share point (brigádnik)

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Mzdové podmienky (brutto): 15 Eur/hod./podľa typu dohody

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • participácia na analýze, návrhu rôznych formulároch , programovanie, celkový design na aplikačnej úrovni, implementácií, migrácií, integrácií a nasadení riešení na platformách SharePoint 2019, SharePoint Online,
 • poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti SharePoint

Požadované znalosti:

 • sharePoint implementácia a nasadzovanie riešení – pokročilý
 • znalosť Microsoft Office 365
 • ASP.NET – pokročilý
 • HTML, CSS, JavaScript – pokročilý
 • znalosť OOP princípov, UML, návrhových vzorov

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Výhodou:
 • C# – pokročilý
 • .NET – pokročilý
 • SQL – pokročilý
 
Počet zamestnancov:
 
 • 100-149 zamestnancov
 
Kontakt:
 
Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: poslať životopis

Microsoft Project (brigádnik)

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Mzdové podmienky (brutto): 7 Eur/hod./podľa typu dohody

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • realizácia migrácie údajov, dokumentov do aplikácie MS project a SharePoint,
 • evidencia údajov v spolupráci s projektovými manažérmi v MS project
 • spolupráca pri nastavovaní aplikácie MS project ako aj riešenia závislostí
 • spolupráca na návrhu a implementácii vzorov dokumentácie a ich vytváraní v MS project a Sharepoint

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore:

 • IT, manažment

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • MS Project Professional 2016 customizácia a práca so systémom – pokročilý
 • znalosť Microsoft Office 365
 • výhodou: skúsenosť s programovaním v jazykoch

Počet zamestnancov:

100-149 zamestnancov
 
Kontakt:
 
Kontaktná osoba: Ivana Blažeková
E-mail: poslať životopis

Analytik 

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 2 600 Eur/mesiac

 
 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • rozvoj definovaných modulov IS v súlade so schválenou stratégiou
 • podpora implementácie IT riešení
 • zber a analýza požiadaviek od biznis užívateľa
 • analýza nových požiadaviek na rozvoj IS voči existujúcemu IS (procesy, aplikácie a infraštruktúra) v spolupráci s  interným biznis užívateľom
 • analýza a pripomienkovanie funkčnej špecifikácie a návrh riešenia aplikácií IS
 • zúčastňuje sa stretnutiach projektového tímu v rámci pridelených projektov
 • zúčastňuje sa kontrolných dní aplikácií/funkcionalít v rámci implementácie výstupov projektu
 • posudzovanie, pripomienkovanie, testovanie, a protokolárne odsúhlasovanie výstupov v rámci pridelených projektov
 • rieši podpora vývoja IS, podpora pre incident manažment, podpora pre projektový manažment
 • spolupráca pri testovaní aplikácií pred uvedením do aktívneho používania, následná analýza zistených problémov
 • pravidelná komunikácia s biznis užívateľom a vývojovým tímom
 • pravidelná komunikácia s IT developermi, dodávateľmi riešení a internými zamestnancami
 • zodpovednosť za funkčné navrhnutie a realizáciu projektu
 • zodpovednosť za kvalitu dodávanej IT dokumentácie a jej následná kontrola

Požiadavky na pozíciu:

 • 3 ročná prax v IT odbore, min 2 ročná prax na pozícii IT analytika v oblasti informačných
 • systémov
 • skúsenosti s elektronizáciou procesov biznis/štátna správa/verejná správa
 •  skúsenosť s dokumentáciou funkčných požiadaviek (use cases, user stories, ..)
 • skúsenosti s modelovacími jazykmi UML, BPMN, sú výhodou
 • skúsenosti v práci s SW JIRA resp. odbornom IT nástroji výhodou
 • všeobecný prehľad v metodológiách vývoja SW
 • skúsenosti s web technológiami výhodou
 • samostatnosť v rámci pridelených úloh
 • iniciatívnosť, dobré komunikačné schopnosti

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • flexibilná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok zamestnávateľa do III. piliera

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

 • prednostne oblasť IT/matematického/ekonomického/technického zamerania

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk – stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe:

 • 3 roky prax v odbore

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

 • vítaná prax v oblasti implementácie projektov v rámci fondov EÚ, znalosť právnych predpisov SR a EÚ v oblasti fondov EÚ, predpisov v oblasti

Počet zamestnancov:

 • 100-149 zamestnancov

 

Kontakt:

Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: poslať životopis

 

 

Posledná aktualizácia