Činnosť agentúry

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby kladie v dlhodobom horizonte dôraz na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich z dvoch základných rámcových dokumentov eGovernmentu a informatizácie verejnej správy – „Národná koncepcia informatizácie verejnej správy“ a „Stratégia informatizácie verejnej správy“.

Jej hlavnou úlohou a predmetom činnosti  je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku. Ďalej je to konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných a elektronických komunikačných sietí a inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ako aj iné činnosti, týkajúce sa sieťových a elektronických služieb.

Činnosť agentúry NASES podporuje urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb eGovernmentu na Slovensku, čo povedie k úsporám a zefektívneniu výkonu verejnej správy, zjednodušeniu kontaktu občanov s úradmi, k podpore celkovej informačnej vyspelosti slovenskej spoločnosti, verejnej sféry, podnikateľskej obce, ako aj širokej verejnosti.

 

Posledná aktualizácia