Zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur financované z fondov EÚ

 

Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Jira

Výzva na predkladanie ponúk   
Položkovitý rozpočet (podrobný opis predmetu zákazky)   

Inštalácia a úprava systému Jira, Confluence a Bitbucket

Výzva na predkladanie ponúk   
Opis predmetu zákazky   

 

Posledná aktualizácia