Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám

Poskytovanie informácií žiadaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sa v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (ďalej ako „NASES“) riadi ustanoveniami predmetného zákona a smernicou o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám fyzickým a právnickým osobám v podmienkach NASES.  (ďalej len „smernica“). 

Znenie smernice na stiahnutie

 

Posledná aktualizácia