Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) zverejňuje 

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií:

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie:
 • 0,10 eur za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
 • 0,16 eur za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4
 • 0,13 eur za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
 • 0,20 eur za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3
 • 0,66 eur za jeden kus CD ROM
 1. Obálka
 • Formát A6 – 0,01 eur
 • Formát A5 – 0,03 eur
 • Formát A4 – 0,07 eur
 1. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.
 1. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sa sprístupňujú bezplatne.
 1. Žiadateľ uhradí náklady spojené so sprístupnením informácie:
 • poštovou poukážkou
 • bezhotovostným prevodom na účet NASES
 • v hotovosti do pokladne NASES počas úradných hodín
 1. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené so sprístupnením súhrnne neprekročia čiastku 4,98 eur.
 1. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša NASES.
Posledná aktualizácia