Zriaďovacia listina

Rozhodnutie

vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2008

o zriadení príspevkovej organizácie NASES

(v znení dodatku č. 1 zo dňa 27. decembra 2012, dodatku č. 2 zo dňa 31. marca 2014, dodatku č. 3 zo dňa 13. septembra 2016 a dodatku č. 4 zo dňa 09. februára 2018)

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov

Vydáva

 

Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie- Národná

agentúra pre sieťové a elektronické služby

 

Z r i a ď o v a c i a    l i s t i n a

 

Čl. I

Názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie

 

Zriaďovateľ:                Úrad vlády Slovenskej republiky

Názov organizácie:      Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Forma hospodárenia:    príspevková organizácia

Sídlo organizácie:        Kollárova 8, 917 02 Trnava

IČO:                            42156424

Dátum zriadenia organizácie:   1. január 2009

 

Čl. II

Vymedzenie predmetu činnosti

(1) Účelom zriadenia Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby ( ďalej len „NASES“) je plnenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti , správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády Slovenskej republiky ( ďalej len „úrad vlády“), ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, dáta z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy.

(2) Predmetom činnosti NASES sú tieto oblasti:

 1. a) správa, prevádzkovanie a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET,
 2. b) prevádzkovanie a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy a spoločných modulov podľa § 10 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
 3. c) poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných sietí, elektronických komunikačných sietí, výpočtovej techniky,
 4. d) nákup a predaj hardwaru, software a licencií,
 5. e) podpora a rozvoj elektronického obchodu,
 6. f) inžiniersko- projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických komunikačných služieb,
 7. g) plnenie úloh národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu,
 8. h) prevádzkovanie a rozvoj Ústredného kontaktného centra Slovenskej republiky,
 9. i) správa, prevádzkovanie a rozvoj systémov informačnej bezpečnosti a systémov na

            ochranu kyberpriestoru,

 1. j) outsourcing telekomunikačných služieb a služieb IT,

k/ vedecká a výskumná činnosť a vykonávanie vývoja v oblasti informatizácie, informačno-komunikačných technológií a prevádzky sietí,

 1. l) realizácia a komplexná implementácia projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov Európskej únie a zabezpečenie ich prevádzky,
 2. m) iné činnosti týkajúce sa sieťových a elektronických služieb.

(3) Predmet činnosti NASES sa riadi štatútom NASES, ktorý schvaľuje vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky ( ďalej len „vedúci úradu vlády“) na návrh generálneho riaditeľa NASES (ďalej len „generálny riaditeľ“).

(4) NASES sa môže stať členom združenia alebo združení, a môže vytvárať združenia.

 

Čl. III

Štatutárny orgán

(1) Štatutárnym orgánom NASES je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády.

(2) Generálny riaditeľ je oprávnený konať v mene NASES a zastupovať ju navonok, pokiaľ vedúci úradu vlády neurčí inak.

(3) Generálny riaditeľ riadi, organizuje a kontroluje činnosť NASES a za výkon svojej funkcie zodpovedá vedúcemu úradu vlády.

Čl. IV

Dozorná rada

(1) Na plnenie činností NASES dohliada dozorná rada.

(2) Postavenie, pôsobnosť, zloženie a činnosť dozornej rady upravuje štatút príspevkovej organizácie NASES.

Čl. V

Vecné a finančné vymedzenie majetku

(1) NASES hospodári s majetkom štátu najmä podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 

Čl. VI

Organizačný poriadok

(1) Podrobnosti o vnútornej organizácii a činnosti NASES a jej vzťah k úradu vlády upravuje štatút a organizačný poriadok. Štatút schvaľuje vedúci úradu vlády a organizačný poriadok generálny riaditeľ.

 

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

(1) NASES sa zriaďuje na dobu neurčitú.

(2) Zmenu a doplnky zriaďovacej listiny je oprávnený vykonať vedúci úradu vlády.

(3) Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

 

 

 

Posledná aktualizácia