Štatút

ŠTATÚT

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

(schválený vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 1. januára 2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27. decembra 2012, Dodatku č. 2 zo dňa 31. marca 2014, Dodatku  č. 3 zo dňa 15. júla 2015, Dodatku č. 4 zo dňa 13. septembra 2016, Dodatku č. 5 zo dňa 13. februára 2017, Dodatku č. 6 zo dňa 09. februára 2018 a Dodatku č. 7 zo dňa 01. októbra 2018)  

 

Čl. I

Základné ustanovenia

 • Štatút Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „štatút“) vymedzuje pôsobnosť a úlohy Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“), ustanovuje zásady činnosti vnútornej organizácie, hospodárenia a vzťahy NASES k iným organizáciám. Tento štatút schvaľuje Úrad vlády Slovenskej republiky ako jej zriaďovateľ (ďalej len „úrad vlády“).

 

 • NASES je príspevková organizácia.

 

 • NASES plní odborné úlohy vymedzené v zriaďovacej listine a v tomto štatúte.

 

Čl. II

Založenie, postavenie a sídlo NASES

 • NASES bola zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 18. decembra 2008 podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 • NASES plní úlohy, ktoré jej vyplývajú zo Zriaďovacej listiny a tohto štatútu.

 

 • Sídlom NASES je Kollárová 8, 917 02

 

Čl. III

Pôsobnosť NASES

Predmetom činnosti NASES je:

a/ realizovanie aplikácie projektov a informačných systémov z oblastí informatiky a informatizácie spoločnosti,

b/ vypracúvanie koncepcií a štandardov informačných systémov verejnej správy, zabezpečovanie ich realizácie,

c/ vypracúvanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie vlády, ktoré sa týkajú:

 1. oblasti informatiky, informatizácie spoločnosti,
 2. projektov Operačného programu informatizácie spoločnosti,

d/ správa, prevádzkovanie a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET,

e/ e) prevádzkovanie a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy a spoločných modulov podľa § 10 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), poskytovanie služieb Ústredného portálu verejnej správy a správa poplatkov za služby Ústredného portálu verejnej správy v zmysle zákona o e-Governemnte,

f/ poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných sietí, elektronických komunikačných sietí, výpočtovej techniky, spracovania informácií,

g/ nákup a predaj, hardware, software, licencií,

h/ podpora a rozvoj elektronického obchodu,

i/ inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných systémov a informatiky,

j/ poskytovanie elektronických služieb v oblasti informačných, komunikačných a sieťových technológií, sprostredkovanie prístupu k sieti Internet,

k/ projektovania a tvorba webových stránok,

l/ spracovanie grafických návrhov prostredníctvom výpočtovej techniky,

m/ organizovanie konferencií, seminárov, tréningov, súťaží a výstav z oblasti informatiky a informatizácií spoločnosti,

n/ nákup, registrácia a správa internetových domén,

o/ reklamná a propagačná činnosť z oblasti informatiky a informatizácie spoločnosti,

p/ tvorba európskych projektov zameraných na problematiku informatizácie spoločnosti,

r/ plnenie ďalších úloh určených vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci úradu vlády“),

s/ prevádzkovanie a rozvoj „Informačného systému pre platby a evidenciu správnych a súdnych       poplatkov (IS PEP)“,

t/ plnenie úloh národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu,

u/ prevádzkovanie a rozvoj Ústredného kontaktného centra Slovenskej republiky,

v/ správa, prevádzkovanie a rozvoj systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kyberpriestoru,

w/ poskytovanie služieb cloud computingu verejnej správe,

x/ outsourcing telekomunikačných služieb a služieb IT,

y/ implementácia, prevádzka a rozvoj iných projektov ako sú uvedené v tomto článku,

z/ vedecká a výskumná činnosť a vykonávanie vývoja v oblasti informatizácie, informačno-komunikačných technológií a prevádzky sietí,

 1. aa) realizácia a komplexná implementácia projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov Európskej únie.

 

Čl. IV

Hospodárenie

 • NASES hospodári podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 • NASES je vlastníkom majetku a spravuje majetok nadobudnutý podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 

 • NASES môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec svojej činnosti len so súhlasom zriaďovateľa.

 

Čl. V

Organizačné členenie

 • NASES riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ NASES (ďalej len „generálny riaditeľ“), ktorý je jej štatutárnym orgánom. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády.

 

 • Generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca v plnom rozsahu práv, povinností okrem veci, ktoré si generálny riaditeľ vymedzil do svojej výlučnej právomoci. Zástupcov generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ NASES so súhlasom vedúceho úradu vlády.

 

 • Organizačné útvary NASES sú: úsek generálneho riaditeľa a odbor rozvoja sietí.

 

 • Organizačná štruktúra NASES, rozsah pôsobnosti, úlohy a vzájomné vzťahy organizačných útvarov, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov NASES upravuje jej organizačný poriadok, ktorý vydá generálny riaditeľ.

 

Čl. VI

Dozorná rada

 • Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý dohliada na činnosť NASES.

 

 • Dozorná rada má troch členov, predsedu dozornej rady a ďalších dvoch členov, ktorých menuje a odvoláva vedúci úradu vlády. Členom dozornej rady nemôže byť zamestnanec NASES.

 

 • Dozorná rada najmä
 1. kontroluje hospodárenie NASES,
 2. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
 3. udeľuje predchádzajúci písomný súhlas
 4. s návrhom ročnej účtovnej závierky a výročnej správy,
 5. s uzavretím zmluvy, predmetom ktorej je plnenie nad 100.000,- EUR, s výnimkou pracovno –právnych vzťahov,
 6. s uzavretím zmluvy na neurčitý čas, s výnimkou pracovno-právnych vzťahov,
 7. s uzavretím zmluvy, predmetom ktorej je nehnuteľnosť, najmä zmluvy o prevode správy majetku štátu, zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu, kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy, zmluvy o výpožičke, zmluvy o vecnom bremene, nájomnej zmluvy, zmluvy o podnájme s výnimkou nájomnej zmluvy a zmluvy o podnájme, predmetom ktorých je celkové plnenie nižšie ako 10.000 EUR bez DPH,
 8. so zmenou a zánikom zmluvných vzťahov uvedených v bode 2. až 4.,
 9. so vznikom ručiteľského záväzku,
 10. s vystavením, prijatím alebo prevedením zmenky,
 11. schvaľuje poskytnutie odmeny zamestnancovi NASES, ktorej suma prevyšuje sumu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka,
 12. schvaľuje plán verejného obstarávania NASES na kalendárny rok, ktorý je NASES povinný doručiť dozornej rade najneskôr do konca predchádzajúceho kalendárneho roka a štvrťročné správy o plnení plánu verejného obstarávania NASES v kalendárnom roku.

 

 • Plnením podľa ods. 3 písm. c) bod 2. sa rozumie finančné plnenie, ktoré má poskytnúť NASES alebo druhá zmluvná strana počas celého trvania zmluvného vzťahu.

 

 • V prípade právnych úkonov podľa odseku 3 písm. c) a d) je generálny riaditeľ povinný pred ich uskutočnením vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady. Za tým účelom zašle návrh predsedovi dozornej rady, resp. ním poverenému členovi a dozorná rada zaujme stanovisko najneskôr do siedmych pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Generálny riaditeľ je stanoviskom dozornej rady viazaný. V prípade, že dozorná rada nezaujme v stanovenej lehote stanovisko, predpokladá sa, že vyslovila s predloženým návrhom súhlas. O tejto skutočnosti generálny riaditeľ bezodkladne informuje vedúceho úradu vlády.

 

 • Dozorná rada je oprávnená
 1. nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením NASES a nakladaním s majetkom v správe NASES,
 2. požadovať potrebné vysvetlenia od generálneho riaditeľa a ďalších zamestnancov NASES,
 3. podávať vedúcemu úradu vlády návrh na odvolanie generálneho riaditeľa.

 

 • Ak dozorná rada zistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iné nedostatky v činnosti NASES, bez zbytočného odkladu o tom informuje vedúceho úradu vlády a generálneho riaditeľa. Dozorná rada môže podľa potreby predkladať návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a ukladať lehoty na ich odstránenie.

 

 • Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, nestranne a zdrží sa konania, ktorým by uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom.

 

 • Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda alebo ním poverený člen podľa potreby, najmenej však raz za šesť kalendárnych mesiacov. Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady na základe písomného návrhu člena dozornej rady alebo vedúceho úradu vlády.

 

 • Zasadnutia dozornej rady sú neverejné. Na zasadnutí dozornej rady sa môžu so súhlasom dozornej rady zúčastniť aj iné osoby. Na požiadanie dozornej rady je generálny riaditeľ povinný zúčastniť sa jej zasadnutia.

 

 • Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. O návrhu podľa odseku 5 môžu členovia dozornej rady rozhodnúť aj hlasovaním per rollam. Na prijatie uznesenia hlasovaním per rollam je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Zo zasadnutí dozornej rady alebo z hlasovania per rollam sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä všetky podstatné skutočnosti, ktoré boli predmetom zasadnutia alebo hlasovania, spolu so stanoviskom dozornej rady. Zápisnicu podpisujú všetci členovia dozornej rady, ktorí sa zúčastnili jej zasadnutia alebo ktorí hlasovali per rollam. Zápisnica sa zasiela vedúcemu úradu vlády a generálnemu riaditeľovi.

 

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

 • Tento štatút, všetky jeho zmeny a doplnenia schvaľuje vedúci úradu vlády.

 

 • Tento štatút nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Posledná aktualizácia