Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pripravila projekt, ktorého cieľom je zavedenie centrálneho systému pre platenie a evidenciu správnych a súdnych poplatkov, zvýšenie komfortu poplatníka pri platení a zvýšenie efektívnosti výberu, transparentnosti a bezpečnosti výberu správnych a súdnych poplatkov. Projekt splnil podmienky Operačného programu Informatizácia spoločnosti jeho prioritnej osi číslo 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Na projekt sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 277 000, EUR.

Na základe informácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky je v súčasnosti na Slovensku 1069 miest správnych orgánov, súdov a prokuratúry, na ktorých sú vyberané správne a súdne poplatky. V súčasnosti neexistuje jedno centrálne riešenie pre platenie správnych poplatkov. Správne a súdne poplatky je možné uhrádzať kolkovou známkou, v hotovosti, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu. Procesy spojené s jednotlivými formami nie sú jednotné, existuje vedľa seba centralizovaný systém platenia (kolkové známky) s decentralizovaným systémom (hotovosť na úrade, bankový prevod), neexistuje centrálna evidencia o uhradených poplatkoch a poskytnutých službách. Zároveň existujúca situácia v procese platenia správnych a súdnych poplatkov nepodporuje budovanie elektronizácie služieb verejnej správy, nakoľko neumožňuje plne elektronické poskytnutie služby vrátane elektronickej platby.

Podľa konceptu systému IS PEP ako súčasť komplexnej služby E-kolok sa správny a súdny poplatok po realizácií projektu bude platiť a evidovať v centrálnej evidencii, ktorú spravuje IS PEP, pričom platba bude realizovaná pri priehradkovom podaní prostredníctvom technických prostriedkov inštalovaných v mieste správneho orgánu v hotovosti alebo platobnou kartou alebo pri online podaní elektronicky využitím spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy. V momente platby sa v IS PEP vygeneruje elektronický kolok, teda jednoznačný a unikátny identifikátor platby, ktorý obsahuje predovšetkým informácie o výške poplatku, type služby, orgáne, za ktorý sa poplatok vybral a spôsobe platby (hotovosť, platobná karta, bankový prevod). Prevádzkovateľ komplexnej služby E-kolok zabezpečí centralizáciu vybraných poplatkov a ich následný centrálny odvod do Štátnej pokladnice. Systém zároveň poskytne Ministerstvu financií SR, prípadne ďalším užívateľom, cenné informácie pre potreby analytického vyhodnocovania výberu správnych a súdnych poplatkov, kontrolingu výnosov, analýzu efektívnosti úradov a strategické rozhodovanie zúčastnených rezortov.

Realizáciou projektu dôjde k významnému zvýšeniu dostupnosti evidenčných a štatistických informácií súvisiacich s výberom správnych a súdnych poplatkov a poskytovanými typmi a objemami služieb poskytovaných jednotlivými úradmi, napríklad v súvislosti s rozhodovaním o výške poplatkov, efektívnosti a využiteľnosti jednotlivých úradov, optimalizáciu siete úradov. Z pohľadu občana prinesie systém nové spôsoby platby poplatkov realizovateľné priamo na mieste úradu, a tiež prispeje k elektronizácii výkonu verejnej moci umožnením vykonať elektronickú platbu správneho a súdneho poplatku v nadväznosti na Ústredný portál verejnej správy využitím jeho komponentov a zabezpečením rovnakej úrovne evidencie poplatku, ako pri platbe v prípade neelektronického podania.

Na projekt sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 277 000, EUR (nenávratný finančný príspevok), z ktorých väčšia časť je hradená z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF – European Regional Development Fund) je dôležitým nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev na zmenšovanie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetného projektu bola podpísaná dňa 18. októbra 2013 a projekt má byť ukončený v decembri 2014.

Tlačovú správu vo formáte PDF (655 kB) si môžete stiahnuť TU

8975

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality