Informácia o zriadení e-schránky pre materské školy

Zákon č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (v znení neskorších právnych predpisov) zveruje a rozdeľuje právomoci v oblasti výkonu štátnej správy v školstve medzi niekoľko osôb, vrátane riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Táto oblasť štátnej správy nespadá do oblastí vylúčených z pôsobnosti v §2 zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente, a teda i školy a školské zariadenia sú orgánmi verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu zverenú im zákonom.

Zriadenie elektronickej schránky

5 ods. 14 školského zákona (zákon č. 596/ 2003 Z.z.) definuje rozhodnutia, ktoré vydáva riaditeľ materskej školy, a teda je potrebné, aby bola materská škola schopná zasielať rozhodnutia elektronicky.

V prípade materských škôl s právnou subjektivitou odporúčame, aby mala materská škola zriadenú svoju vlastnú elektronickú schránku. Štatutárom  je v tomto prípade riaditeľ materskej školy.

V prípade materských škôl bez právnej subjektivity, kde platí, že riaditeľ síce rozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy, ale odvolanie podáva rodič na zriaďovateľa (obec, mesto), odporúčame aplikovať ustanovenie § 12 ods. 6 zákona č.  305/2013 Z.z. o eGovernmente, a teda elektronickú schránku materskej školy zriadiť ako elektronickú schránku organizačnej zložky.

Ak má materská škola veľmi malý počet žiakov je možné, aby na zasielanie rozhodnutí a prijímanie žiadosti od rodičov v rozsahu § 5 ods. 14 školského zákona využívala elektronickú schránku obce/ mesta s vytvorením špeciálneho podpriečinka.

V prípade vytvorenia elektronickej schránky materskej školy ako elektronickej schránky organizačnej zložky má automaticky prístup do schránky štatutár, ktorý požiada o vytvorenie takejto schránky v žiadosti o zriadenie organizačnej zložky a určí na prístup riaditeľa materskej školy.

V prípade, ak bude materská škola využívať na elektronickú komunikáciu schránku obce/mesta, teda bude mať vytvorený podpriečinok v elektronickej schránke obce/mesta je potrebné, aby na prístup k tomuto podpriečinku starosta splnomocnil riaditeľa materskej školy.

Podpisovanie úradných rozhodnutí

Pri výkone verejnej moci elektronicky riaditeľ rozhodnutia podpisuje prostredníctvom mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate, a teda nie svojím osobným kvalifikovaným certifikátom uloženým na eID (na elektronickom občianskom preukaze s čipom). Mandátny certifikát sa vydáva fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci (§ 8 zákona č. 272/2016 Z.z.).

Mandátny certifikát vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. V praxi platí, že ak úradný dokument vyžaduje podpis konkrétnej osoby v konkrétnej funkcii, použije sa ako autorizácia kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom. Ak však osobitný právny predpis neustanovuje podpis konkrétnej osoby na úradnom dokumente, teda vyžaduje iba podpis oprávnenej osoby ako prejav vôle konať v mene orgánu verejnej moci, použije sa na autorizáciu elektronický podpis s mandátnym certifikátom, alebo kvalifikovaná elektronická pečať orgánu verejnej moci.

Informácie o elektronických schránkach pre orgány verejnej moci je možné nájsť https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_organ-verejnej-moci/

Žiadosti na zriadenie e-schránky a disponovanie s ňou je možné nájsť na linku https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/5556b9af-9cac-49a7-8d8d-a3fb00fe238e

Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky organizačnej zložky je možné nájsť na linku https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/postup_zriadenie_es_organizacna_zlozka_ovm.pdf  

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby realizuje pre orgány verejnej moci bezplatné školenia. Termíny školení a bližšie informácie nájdete na web stránke NASES v časti slovensko.sk a školenia.

 

V prípade technických otázok pri zriadení schránky sa môžete obrátiť i na Ústredné kontaktné centrum, t.č. +421 2 35 803 083, v pracovné dni v pondelok až v piatok, od 8.00h do 18.00 h.

V prípade legislatívnych otázok súvisiacich s výkladom zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente je Vám k dispozícii emailová adresa egovernment@vicepremier.gov.sk

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality