Indikatívny harmonogram spúšťania e-schránok právnických osôb zapísaných v inom ako obchodnom registri

Od 1. júna 2020 sa spúšťa aktivácia elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako obchodnom registri. Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie úradných rozhodnutí sa tak dotkne viac ako 78 880 právnických osôb tretieho sektora – nadácií, neziskových organizácií, cirkví, záujmových združení či politických strán.

Samotná aktivácia elektronických schránok bude automatická a bude prebiehať postupne, v niekoľkých fázach, nakoľko ide o mimoriadne početnú skupinu právnických osôb. Zároveň je dôležité spustiť samotný eGovernment a opätovne neodkladať aktiváciu elektronických schránok.

V prvej etape, 1. júna 2020, budú aktivované na doručovanie elektronické schránky nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľským organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických osôb a organizáciám s medzinárodným prvkom.

 

Právnickým osobám zapísaným v iných ako vyššie vymenovaných registroch sa budú elektronické schránky aktivovať v ďalších krokoch podľa indikatívneho harmonogramu.

Indikatívny harmonogram. 

 

Štatutári POZOR!

Ak nemáte správne a kompletné informácie o Vás a Vašej organizácii, do e-schránky sa nedostanete a nebudete si vedieť prečítať doručené úradné rozhodnutia.

Skontrolujte si, prosím, údaje

Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali povinnosť do 30.6.2019 zaslať Ministerstvu vnútra SR aktuálne údaje o svojich štatutároch v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo. Ak ste tak doteraz neurobili, je pravdepodobné, že sa do zriadenej elektronickej schránky nebudete vedieť prihlásiť.

Skontrolujte si v príslušnom zdrojovom registri http://ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx , či máte pri štatutárovi uvedené aktuálne a úplné údaje.  Ak nie,  je potrebné, aby ste svoje údaje doplnili alebo aktualizovali v rozsahu – názov a IČO organizácie, meno, priezvisko, rodné číslo štatutára, alebo štatutárov, ak ich má organizácia viac. Bližšie informácie k registru je možné získať na rezorte vnútra telefonicky alebo e-mailom na http://www.minv.sk/?kontakty-66.

Na prístup do schránky potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. Štatutári si ich môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. V súčasnosti tieto oddelenia fungujú päť dní v týždni.

 

Štatutári zapísaní v ostatných registroch

Od 1. júna až do dňa aktivácie uvedenom v indikatívnom harmonograme bude subjektom štát doručovať úradné rozhodnutia listinne (ak si schránku sami dobrovoľne neaktivovali).

Aj v tomto prípade však platí, že je potrebné, aby štatutári kontaktovali organizáciu, ktorá ich registrovala (napríklad v prípade cirkví Ministerstvo kultúry SR, a pod.) a overili si, či majú v registroch správne údaje o sebe a svojej organizácii. Ak má organizácia štatutárov viac, je potrebné, aby boli v registri uvedené úplné informácie o všetkých štatutároch.   

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality