II. časť projektu Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov úspešne schválená

8975

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) získala ďalšie financie z eurofondov. Projekt v hodnote 25,5 mil. eur spĺňa podmienky Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), v rámci prioritnej osi 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni.

Nenávratný finančný príspevok Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 19,2 mil. eur a ďalších 6,3 mil. eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF – European Regional Development Fund) je dôležitým nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev na zmenšovanie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ.

Ide už o druhý národný projekt, financovaný s podporou Európskeho spoločenstva, ktorý bude NASES implementovať do roku 2014.

Hlavným cieľom projektu je nadviazať na realizáciu elektronických modulov ÚPVS vo fáze 1a 2, ktoré rieši projekt Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (I. časť) a následne vo fáze 3 a 4 uvoľniť rozšírený balík funkcionalít pre verejnosť. V rámci uvedeného projektu budú spustené nasledovné elektronické služby pre verejnosť: elektronické doručovanie rozhodnutí verejnej moci pre verejnosť do 4,5 mil. elektronických schránok, dlhodobú archiváciu a čitateľnosť elektronických a elektronicky doručovaných dokumentov, vybudovaní kontaktného centra, ktoré umožní pomoc pri využívaní elektronických služieb verejnosťou a iné. Značne sa zníži administratívne zaťaženie občanov, podnikateľov, verejného sektora a zlepší sa ich komunikácia s úradmi, orgánmi a inštitúciami verejnej správy. Občania a podnikatelia budú môcť veľkú časť komunikácie riešiť cez internet z pohodlia domova prostredníctvom jediného prístupového miesta, ktorým je Ústredný portál verejnej správy.

Výstupom projektu je vybudovanie spoločných modulov a prístupových komponentov Ústredného portálu verejnej správy a sprístupnenie ich funkcií pomocou 56 nových elektronických služieb, dostupných online, ktoré umožnia realizáciu administratívnych úkonov vo vzťahu k orgánom a inštitúciám verejnej správy elektronicky, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Projekt zabezpečí integráciu nových elektronických služieb a vytvorí podmienky pre napojenie informačných systémov verejnej správy do prostredia Ústredného portálu verejnej správy, ako aj funkčnú a dostupnú prevádzku poskytovania elektronických služieb cez Ústredný portál verejnej správy v režime 24 hodín 7 dní v týždni.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetného projektu bola podpísaná dňa 6. decembra 2012 a nadobudla účinnosť 7. decembra 2012. Plánovanie ukončenia realizácie projektu: júl 2014

Tlačovú správu vo formáte PDF ikona pdf si môžete stiahnuť TU

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality