TESTA

TESTA zabezpečené transeurópske telematické služby medzi orgánmi verejnej správy

Sieť TESTA predstavuje vlastnú sieť Európskeho spoločenstva, izolovanú od Internetu a umožňuje predstaviteľom rôznych ministerstiev, úradov a inštitúcií komunikovať na trans – európskej úrovni (v rámci EÚ) promptne a bezpečne s cieľom dodania všetkých informácií bezpečnou, spoľahlivou a efektívnou cestou medzi úradmi štátnej správy a inštitúciami v Európskej únii. Úroveň  bezpečnosti v sieti TESTA dosahuje stupeň „vyhradené“ (RESTREINT UE)  v súlade s rešpektovaním regulačných bezpečnostných opatrení rady EÚ.

Ako platforma telekomunikačného prepojenia odráža a spĺňa rastúce požiadavky bezpečnej výmeny klasifikovaných a neklasifikovaných dát a informácií medzi zložkami verejnej správy na európskej úrovni. Jej využitie sa sústreďuje na potreby zložiek verejnej správy, úradov a inštitúcií na medzinárodnej úrovni, pričom garantuje kvalitatívnu a výkonnostnú úroveň, ktorú požaduje moderná doba. 

TESTA – začiatky

Počiatky siete TESTA siahajú do roku 1999,  kedy Európska únia založila program IDA (Interchange of Data between Administrations), ktorý mal zvýšiť využitie informačných technológii v informačnej výmene dát medzi národnými vládami a inštitúciami.

Základnou častou IDA bolo vybudovanie bezpečnej infraštruktúry, ktorou budú prepojené štátne správy a inštitúcie pre umožnenie prenosu informácii a dát. Táto časť programu bola nazvaná TESTA (TransEuropean Services for Telematics between Administrations) a v preklade znamená „transeurópske telematické prepojenie štátnej správy“.

TESTA je skupinou sietí, kde sú informácie prístupné prostredníctvom EuroDomain a každý úrad štátnej a verejnej správy je pripojený na EuroDomain prostredníctvom lokálnej domény. Lokálnymi doménami môžu byť národné a regionálne siete, európske inštitúcie a agentúry. EuroDomain je základná chrbticová sieť slúžiaca na výmenu dát vystupujúca ako komunikačná platforma medzi lokálnymi úradmi verejnej a štátnej správy a to umožňuje ktorejkoľvek strane pripojenej k EuroDomain komunikovať s ktoroukoľvek pripojenou stranou. Tým, že je celkom izolovaná od verejného internetu vytvára mechanizmus zabezpečeného prístupu. Zabezpečuje utajenosť informácií prostredníctvom šifrovania a iných bezpečnostných opatrení. EuroDomain taktiež využíva presnú plánovanú štruktúru IP adries podľa geografického rozmiestnenia a spravuje priradený rozsah adries, na ktoré sa z internetu nie je možné nasmerovať.

Koncepcia TESTA bázy založená na lokálnych doménach umožňuje národným úradom verejnej správy prístup k európskym informačným zdrojom bez straty autonómie a bezpečnosti v sieťových implementáciách. 

 V Slovenskej republike bol informačný systém TESTA aplikovaný v roku 2004 prostredníctvom siete GOVNET, ktorý údaje v rámci telematickej siete distribuuje príslušným inštitúciám a úradom štátnej správy. V súčasnosti je v prevádzke verzia siete TESTA s názvom TESTA-ng.

TESTA – Základný koncept

LocalDomain

 • súbor telematických služieb využívaných národnými vládami (vrátane prepájania systémov národných vlád) alebo európskymi inštitúciami EuroGate
 • LDCP (LocalDomain Connection Point)
 • sprostredkovateľská funkcia medzi EuroDomain a LocalDomain
 • „router“ medzi všetkými doménami navzájom

Čo prináša TESTA?

 • Výhody v spolupráci nielen v rámci odvetvia, ale aj medzi rôznymi vládnymi odvetviami.
 • Výhody zo spolupráce medzi členskými štátmi a komunitami.
 • Zlúčenie všeobecných telematických rozhraní medzi členskými štátmi a komunitami.
 • Usmerňovanie potreby na údržbu a správu.
 • Zrýchlenie implementácie nových projektov.
 • Väčšiu bezpečnosť a spoľahlivosť.
 • Väčšiu efektivitu nákladov.

Ako sa dostať do TESTA?

Inštitúcia štátnej správy si nájde partnera v zahraničí (projekt, v ktorom bude komunikovať prostredníctvom siete TESTA) a požiada  Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES) ako prístupový bod Slovenskej republiky (čo je Local Domain Connection Point – LDCP) o prepojenie do siete  TESTA. Následne sa dohodne presný spôsob pripojenia, podľa požiadaviek a možností komunikujúcich strán a zrealizuje prepojenie.

Posledná aktualizácia