GOVNET

je nadrezortnou informačnou sieťou, ktorá slúži na efektívnu a bezpečnú výmenu informácií.  Vznikla na základe uznesenia vlády SR č. 310 / 1993 a poskytuje svoje služby:

  • vrcholným štátnym orgánom (Kancelária národnej rady, Kancelária prezidenta SR, Kancelária ústavného súdu, Kancelária súdnej rady SR, Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra SR, Kancelária verejného ochrancu práv, Najvyšší kontrolný úrad),
  • ústredným orgánom štátnej správy (ministerstvá, úrady – napr. Štatistický úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad jadrového dozoru SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,Národný bezpečnostný úrad), 
  • orgánom štátnej správy (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Puncový úrad SR, Pamiatkový úrad SR),
  • verejnej správe (TESTA),
  • občanom (slovensko.sk- Ústredný portál verejnej správy), kde napomáha rozvoju informačnej spoločnosti e-Government.

Govnet tak vytvára univerzálnu prepojovaciu sieť pre jednotlivé izolované virtuálne privátne siete subjektov verejnej správy a zabezpečuje bezpečný a spoľahlivý prístup z jednej siete do všetkých ostatných pod kontrolou ostatných zúčastnených subjektov verejnej správy.  Okrem riadeného prepojovania privátnych sietí subjektov verejne správy umožňuje i pripojenie ďalších sietí, ako Internet, sieť EU TESTA, a pod.

Bez pripojenia na univerzálnu prepojovaciu sieť by jednotlivé subjekty verejnej správy museli pri komunikácii s užívateľmi pristupovať do siete Internet bez zabezpečenia dostatočnej bezpečnosti.

Ich základnou výhodou, ale aj problémom je vzájomná izolovanosť. Užívatelia jednej VPN (virtuálnej privátnej siete) nemôžu bez ďalších opatrení pristupovať k informačným zdrojom umiestneným v inej VPN. Za normálnych okolností  by museli pri komunikácii s užívateľmi iných subjektov verejnej správy využívať nebezpečné prostredie Internetu.

Rovnako je izolovanosť jednotlivých privátnych sietí v rozpore s princípmi štátnej informačnej politiky, podľa ktorej je zdieľanie informačných zdrojov rôznych subjektov verejnej správy jedným zo zásadných požiadaviek efektívneho budovania informačnej spoločnosti.

Posledná aktualizácia