Elektronické podania znížia poplatky aj o polovicu

„Elektronická komunikácia so štátom vám čoraz viac ušetrí čas i financie a prináša viacero výhod. Ak podanie zašlete elektronicky a autorizujete ho kvalifikovaným elektronickým podpisom, zníži sa vám poplatok o polovicu. Rovnako môžete podanie zrealizovať ktorýkoľvek deň a z ktoréhokoľvek počítača (potrebujete prístup na internet a príslušný softvér), neobmedzujú Vás úradné hodiny“, uvádza niekoľko výhod využívania elektronickej schránky Norbert Molnár, generálny riaditeľ NASES.

Elektronicky je možné vybaviť návrh na zápis, zmenu, výmaz údajov z obchodného registra, výpis, odpis z registra trestov, koncesiu na taxislužbu, povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, služby živnostenského registra, ale aj žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla, podať žiadosť o úradný výpis (duplikát) matričného dokladu, dohodnúť si termín na dopravnom inšpektoráte, podať žiadosť o prídavok na dieťa, podať žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa či získať informácie o vyplatených sociálnych dávkach.

Celkovo je k dispozícii viac ako 1 400 elektronických služieb a občania a podnikatelia môžu zasielať podania elektronicky na viac ako 6 200 orgánov verejnej moci. Zoznam elektronických služieb si občan vie vyhľadať priamo na portáli slovensko.sk v časti „Nájsť službu“, kde zadaním názvu subjektu získa zoznam služieb, ktoré daný orgán verejnej moci vykonáva elektronicky.

Samotná elektronická komunikácia je súčasťou portálu slovensko.sk, to znamená, že ak si občan vyberie určitú elektronickú službu, vyplní príslušný elektronický formulár a ten odošle, podanie sa mu uloží do elektronickej schránky v priečinku odoslaná pošta. Do elektronickej schránky občan následne dostane doručenku (potvrdenie o prijatí podania), prípadne notifikácie o priebehu spracovania podania, príkaz na úhradu v prípade, ak je služba spoplatňovaná. Úrad po vybavení žiadosti do elektronickej schránky zašle výsledok vybavenia žiadosti alebo doručí úradné rozhodnutie.

„Projekt elektronických schránok vnímam ako projekt v počiatočnom štádiu, ktorý sa bude postupne vylepšovať. Za pozitívnu považujem časovú a finančnú úsporu, ktorú mi využívanie elektronickej schránky prináša pri výkone notárskej činnosti“, povedal Peter Opatovský, notár z notárskej kancelárie v Trnave, a svoju skúsenosť s elektronickou schránkou aj priamo ozrejmuje na praktickom  príklade: „Ak totiž v rámci dedičského konania môj úrad elektronicky oznamuje výsledok katastrom v rôznych krajoch , dostanem potvrdenie o doručení do elektronickej schránky hneď a nemusím čakať na dodanie potvrdenia zo Slovenskej pošty, môžem realizovať ďalšie úkony a skôr dosiahnuť úspešné ukončenie dedičského konania. Vedenie registratúry priamo v schránke predstavuje finančnú úsporu za pracovnú silu, ktorá by klasickú poštu evidovala a posielala“. Na druhej strane však priamo hovorí aj o komplikáciách: „Nie som asi jediný kritik slabšej prehľadnosti portálu a uvítal by som možnosť integrácie na ďalšie softvéry, čím by sa samotná schránka lepšie prepojila s aktuálnymi systémami v našom notárskom úrade“, dodáva Peter Opatovský.  

„Sme si vedomí komplikovanejšej práce s portálom, NASES ale postupne zapracováva zjednodušenia pri jeho používaní. Zjednodušili sme nadstavenie notifikácii na SMS alebo email, zaviedli automatickú detekciu operačného systému užívateľa a pracujeme i na zavedení ďalších výhod, napr. na možnosti zaplatiť za službu platobnou kartou“, dodal na záver Norbert Molnár.

K 28. novembru 2016 sa zvýšil počet aktivovaných schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri na 17 800, čo oproti mesiacu október predstavuje nárast o sto percent. eID  kartu a aktivovaný BOK má niečo viac ako 56 500 štatutárov z celkového počtu 211 800 štatutárov.

Informácie k elektronickej schránke nájdete na www.statutar.sk alebo www.slovensko.sk.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality