Upozornenia a novinky pre klientov

NASES ZAHÁJIL VYDÁVANIE MANDÁTNYCH CERTIFIKÁTOV NA DIAĽKU

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) zlepšuje a zefektívňuje poskytovanie dôveryhodných služieb. Spustili sme portál pre vzdialené vydávanie kvalifikovaných mandátnych certifikátov, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k autorizácii (podpisovaniu) svojich rozhodnutí.

Vzdialené vydávanie umožní klientom SNCA vydanie mandátneho certifikátu na schválenú čipovú kartu na diaľku. Pri vydávaní certifikátu bolo doteraz nevyhnutné, aby žiadateľ prišiel osobne na pracovisko v Bratislave, alebo riešil proces podania žiadosti cez niektorý z notárskych úradov. Osobná návšteva pracoviska predstavovala predovšetkým záťaž pre samotného žiadateľa, nakoľko bolo nutné vycestovať mimo svojho pracoviska a často aj mimo okresu, prípadne kraja. Vzdialené vydávanie mandátnych certifikátov poskytne pohodlné riešenie dostupné priamo z pracoviska alebo z domu držiteľa certifikátu.

Osobná návšteva bola nevyhnutná najmä kvôli overeniu totožnosti žiadateľa. V súčasnosti však väčšina občanov disponuje elektronickým občianskym preukazom s čipom, ktorý pomôže nahradiť osobnú identifikáciu držiteľa certifikátu a zefektívni sa tak celý proces.

Poznámka: Vydanie mandátnych certifikátov je aj naďalej možné priamo cez NASES v priestoroch Registračnej autority (Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava) a cez každého notára. Pre bližšie informácie, neváhajte kontaktovať našich kolegov na snca@nases.gov.sk alebo sa riaďte pokynmi pre podanie žiadosti o mandátny certifikát.

Nová možnosť pre podanie žiadosti o vydanie mandátneho certifikátu na diaľku vďaka efektívnemu riešeniu odbúrava všetky komplikácie spojené s cestovaním a osobnou návštevou pracoviska. Držiteľ vyplní registráciu cez registračný portál a všetky údaje sa automaticky natiahnu z občianskeho preukazu držiteľa priamo na portál SNCA, kde sa následne vykoná predpríprava na vzdialené overenie klienta a vydanie certifikátu. Medzitým štatutár odošle Žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu.

Po prijatí žiadosti a registrácie, sa vykoná kontrola zo strany pracovníkov SNCA a držiteľovi certifikátu sa priradí čipová karta s jedinečným sériovým číslom. V prípade, ak držiteľ už vlastní požadovanú čipovú kartu, jej sériové číslo sa overí pri registrácii. Nová čipová karta bude držiteľovi zaslaná na korešpondenčnú adresu, ktorú si zvolil pri registrácii a bezpečnostné kódy mu budú odoslané do elektronickej schránky (ako oznámenie). Identita zariadenia sa následne znova overuje aj pri samotnom vydávaní mandátneho certifikátu. Po tomto procese sa schváli možnosť vzdialeného vydania certifikátu, o čom bude držiteľ informovaný e-mailovou notifikáciou.

Ak v procese vydávania certifikátu na samoobslužnom portáli prebehne overenie identity držiteľa a čipovej karty úspešne, povolí sa automatizované vydanie certifikátu, ktorý sa vydá na schválenú čipovú kartu držiteľa. Pri použití portálu pre vzdialené vydávanie bude klient vyzývaný na podpis súvisiacej dokumentácie, ktorá sa následne automaticky doručí do elektronickej schránky držiteľa (ako oznámenie) a do elektronickej schránky NASES na zaevidovanie. Portál prevedie držiteľa celým procesom až do úspešného vydania certifikátu na čipovú kartu. Po vydaní certifikátu s ním môže držiteľ okamžite začať podpisovať.

 

NASES ZAHÁJIL PREDAJ ČIPOVÝCH KARIET MONET+ ProID+Q

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) spúšťa pre orgány verejnej moci predaj zariadení k vydávaniu certifikátov k elektronickým pečatiam a mandátnym certifikátom (tzv. QSCD zariadenia). Ide o čipové karty typu ProID+Q od výrobcu MONET+. Orgán verejnej moci si doteraz musel čipové karty obstarať vo vlastnej réžii, teraz si ich vie objednať pohodlne pri podávaní Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb priamo od NASES za štandardnú cenu.

Všetky potrebné informácie k čipovej karte MONET+ ProID+Q a aktuálne platný cenník nájdete na stránke Čipová karta MONET+ ProID+Q.

 

ZEFEKTÍVŇUJEME VYDÁVANIE  MANDÁTNYM CERTIFIKÁTOM A KVALIFIKOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH PEČATÍ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) a s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie dôveryhodných služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov a kvalifikovaných pečatí, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k autorizácii (podpisovaniu a pečateniu) svojich rozhodnutí. Spustením novej možnosti podania žiadosti sa približujeme viac k občanom.

Vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí bolo doteraz možné realizovať iba na centrálnom pracovisku v Bratislave, čo predstavovalo viaceré úskalia. Klient (mandatár) si musel sám zohnať a zakúpiť zariadenie pre vydanie certifikátu (tzv. QSCD zariadenie) a dostaviť sa do sídla NASES aj napriek tomu, že nebýval alebo nepracoval v Bratislave. Teda, okrem časových bolo nevyhnutné vynaložiť aj cestovné náklady a financie na prípadné ubytovanie. Tento proces teda od podania žiadosti až po samotné vydanie certifikátu trval kvôli cestovaniu 7 a viac dní.

Poznámka: Vydanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí je naďalej možné aj priamo cez NASES v priestoroch Registračnej autority v Bratislave. Ak je táto možnosť pre vás výhodnejšia než riešenie cez akéhokoľvek notára, neváhajte kontaktovať našich kolegov na snca@nases.gov.sk  alebo sa riaďte pokynmi pre podanie žiadosti o mandátny certifikát alebo elektronickú pečať.

Nová možnosť pre podanie žiadosti o vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí vďaka efektívnej spolupráci s Notárskou komorou odbúrava všetky spomenuté komplikácie. Mandatár môže podať žiadosť cez ktoréhokoľvek notára na Slovensku. Nemusí si vybavovať vlastné QSCD zariadenie, keďže NASES mu ho za odplatu poskytne priamo zo svojho skladu a zabezpečí rýchlu a bezpečnú distribúciu cez Slovenskú poštu. PIN a PUK kódy sa zasielajú taktiež poštou alebo priamo do elektronickej schránky, podľa toho, akou cestou ich mandatár požaduje. Znamená to teda výraznú úsporu ich času a finančných nákladov, ktoré by museli v prípade vycestovania do Bratislavy vynaložiť.

Sprostredkované podanie žiadosti cez notára je spoplatnené na základe notárskej činnosti a v zmysle Vyhlášky o odmenách a náhradách notárov. Žiadateľ o mandátny certifikát alebo elektronickú pečať na čipovú kartu si zároveň podaním žiadosti cez notára objednáva čipovú karta MONET+ ProID+Q od NASES, ktorá mu bude doručená s nahratým certifikátom na zvolenú adresu.

 

UPOZORNENIE O LEHOTE PLATNOSTI ŽIADOSTI O KDS

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Slovenská národná certifikačná autorita od 20.07.2022 zavádza lehotu na vydanie požadovaných kvalifikovaných služieb v zmysle zaslanej Žiadosti o KDS, a to 6 mesiacov od zaevidovania žiadosti. Pokiaľ sa žiadateľ v uvedenej lehote nedohodne na konkrétnom termíne vydania požadovaných služieb, Žiadosť o KDS bude považovaná za bezpredmetnú a žiadateľ bude musieť opätovne požiadať o poskytovanie KDS. Lehota sa zavádza aj pre zaevidované žiadosti pred týmto dátumom, kde so strany žiadateľa neprišlo k dohodnutiu termínu na vydanie požadovaných služieb.

 

NASES VYTVORILA ELEKTRONICKÉ FORMULÁRE K MANDÁTNYM CERTIFIKÁTOM, PEČATIAM A ČASOVÝM PEČIATKAM

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) ako prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) od 28. marca 2022 zefektívňuje komunikáciu ohľadom žiadania o kvalifikované dôveryhodné služby (KDS) interne v rámci agentúry, ale aj navonok voči klientom.

NASES ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb zefektívňuje a optimalizuje celý proces žiadania o poskytovanie nižšie uvedených dôveryhodných služieb:

  • vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať,
  • vyhotovovanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok,
  • vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, vrátane vydávania mandátnych certifikátov.

Vydávanie a rušenie kvalifikovaných dôveryhodných služieb bude po novom oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Pracovníci NASES vytvorili elektronické formuláre, ktoré úplne nahrádzajú doterajšie žiadosti dostupné len vo formáte PDF a zároveň spájajú dve žiadosti do jednej, Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb a Žiadosť o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať, čo klientom NASES výrazne uľahčí požiadanie o dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať.

Klienti si vďaka použitej krokovej metóde a vhodného stránkovania zvolia (vyklikajú) len požadované služby a celým procesom prejdú intuitívne a bezchybne, keďže vo formulári sú implementované všetky potrebné kontroly. Zároveň nemusia vypĺňať polia, ako napríklad názov subjektu, IČO, adresa a iné, ktoré si formulár vie už sám dotiahnuť priamo z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO). Po vyplnení, podpísaní a odoslaní sa formulár automaticky doručí do elektronickej schránky NASES.

Uvedené elektronické formuláre sú dostupné cez slovensko.sk. Nájdete ich priamo v sekcii „Nájsť službu“ pod názvami:

Viac informácií a podrobné návody k novým elektronickým formulárom…

NASES momentálne pracuje aj na zefektívnení distribúcie certifikátov po vybavení žiadostí.

 

UPOZORNENIE pre majiteľov čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak ste držiteľom čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4dňa 16.12.2021 boli všetky kvalifikované certifikáty vydané Slovenskou národnou certifikačnou autoritou („ďalej iba SNCA“) na tieto zariadenia zrušené.

OD 16. 12. 2021 SÚ VŠETKY AUTORIZÁCIE VYTVORENÉ S TÝMITO CERTIFIKÁTMI, OVEROVANÉ AKO NEPLATNÉ.

NÁVOD: Ako zistiť, či je certifikát nahratý na zariadení Siemens (ATOS) verzia CardOS v4.4?

 

UPOZORNENIE o možnosti doručenia žiadosti o poskytnutie KDS

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že možnosť doručenia žiadosti o poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb prostredníctvom e-mailu bola k 01.12.2021 zrušená. Na podanie žiadosti prosíme využiť možnosť doručenia prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom elektronickej schránky.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na naše Call centrum na tel. č.:
+ 421 2 35 803 083

Posledná aktualizácia