Zoznam spresňujúcich znakov SNCA

Na tejto stránke nájdete Zoznam spresňujúcich znakov pre identifikáciu fyzickej osoby vo vydávaných kvalifikovaných certifikátoch Slovenskou národnou certifikačnou autoritou pre kvalifikovaný elektronický podpis a mandátny certifikát.

NASES pri vydávaní kvalifikovaných certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis a mandátny certifikát pri zápise identifikátora osoby zo služobného preukazu alebo vodičského preukazu do vydávaného certifikátu používa rozšírený zoznam skratiek subjektov verejného sektora pre zabezpečenie jednoznačnej identifikácie daného identifikátora a jeho vydavateľa. 

Tento postup je v súlade s postupom v Schéme dohľadu vydávanej Národným bezpečnostným úradom v kapitole 5.2.3 „SD čl. 28 ods. 3 a čl. 38 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 910/2014“. V kvalifikovaných certifikátoch vydaných SNCA tak rozširuje zoznam skratiek uvedený v Schéme dohľadu pre položku serialNumber OID (2.5.4.5), označený s „IDC“ pre identifikáciu na základe čísla identifikačnej karty „IDCSK-xyz-*“, kde xyz je pokračovanie identifikátorov „JUS“, „NSA“ a „MIL“ subjektov verejného sektora, ktoré vedie NASES pre certifikáty vydané SNCA.

 

Posledná aktualizácia