Poskytovanie KDS pre OVM

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj len „NASES“) v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby (ďalej aj len KDS) orgánom verejnej moci (ďalej aj len OVM), a to v rozsahu, v akom mu to umožňujú technické podmienky a kapacity.

Vzhľadom na technické podmienky a kapacity NASES v súčasnosti prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority, ktorá je kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“) a zákona č. 272/2016 Z. z. poskytuje orgánom verejnej moci nasledovné služby:

  1. kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať,
  2. kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok
  3. kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis – vrátane vydávania mandátnych certifikátov.

Poskytnutiu ktorejkoľvek z vyššie uvedených služieb predchádza podpísanie štandardizovanej zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ako poskytovateľom kvalifikovaných dôveryhodných služieb.

V prípade, ak žiadateľ o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb nemá s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby túto zmluvu uzatvorenú, zmluvu pripraví na základe prvej žiadosti Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby a predloží ju na podpis štatutárnemu zástupcovi žiadateľa pri vybavovaní prvej žiadosti na pracovisku registračnej autority.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou na podpis zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktorá predloží úradne overené splnomocnenie.

Zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných a dôveryhodných služieb, ktoré žiadatelia uzatvorili s Národným bezpečnostným úradom od 1.6.2018 do 31.7.2019, prešli na Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby a sú platné a účinné. 

Poskytovateľ dôveryhodných služieb sa pri poskytovaní dôveryhodných služieb riadi Certifikačnými politikami (SNCA3) a Certifikačnými politikami (SNCA4).

Žiadosti o informácie k procesu podania žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb a k procesu uzatvorenia zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb adresujte na snca@nases.gov.sk.

Postup, ktorý je potrebné dodržať v prípade záujmu o niektorú z kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ako aj popis jednotlivých kvalifikovaných dôveryhodných služieb je uvedený v linku pod službami.

Posledná aktualizácia