KDS vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok

Odporúčame pozorne si prečítať technickú špecifikáciu poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, aby si orgán verejnej moci vedel zvážiť jej implementáciu v rámci organizácie. Technická špecifikácia poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok 

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI A POSKYTNUTÍ KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYHOTOVOVANIA KVALIFIKOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH ČASOVÝCH PEČIATOK

1.Vyplnenie žiadosti o  poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb 

  • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti,
  • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 1. možnosť, že žiada o poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok. Pre promptné vybavenie žiadosti odporúčame žiadateľovi vyplniť všetky políčka uvedené v III. časti žiadosti bod 1. Po aktivácii služby bude orgánu verejnej moci na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti zaslaná informácia o začatí poskytovania požadovanej služby.
  1. Podanie, resp. doručenie  žiadosti nasledovnými spôsobmi:
  • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
  • Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ subjektu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).
  • Žiadosť v nascanovanej podobe na e-mailovú adresu: snca@nases.gov.sk

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou 

Posledná aktualizácia