Časové pečiatky

Odporúčame pozorne si prečítať technickú špecifikáciu poskytovania a všeobecné podmienky používania kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, aby si orgán verejnej moci vedel zvážiť jej implementáciu v rámci organizácie.

NASES ako poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytuje službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok orgánom verejnej moci bezodplatne.

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE/ZRUŠENIE KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYHOTOVOVANIA KVALIFIKOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH ČASOVÝCH PEČIATOK

1. Vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

  • Orgán verejnej moci si v prvej časti formuláru vyberie poskytovateľa dôveryhodných služieb Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (iba pre OVM) a zvolí tlačidlo Pokračovať,
  • V druhej časti formuláru vyplní základné Údaje žiadateľa (Názov, IČO, Adresa sídla, Štatutárny orgán, Kontaktnú osobu), pri väčšine údajov vie orgán verejnej moci využiť možnosť automatického načítania údajov z registra právnických osôb. Po vyplnení údajov zvolí tlačidlo Pokračovať.
  • V tretej časti formuláru Predmet žiadosti zvolí v časti 1. Kvalifikované elektronické časové pečiatky možnosť „áno“ a vyplní Požadované údaje, a to predpokladaný odber pečiatok mesačne; verejnú statickú IP adresu, z ktorej bude pečiatky odoberať; e-mailovú adresu, ak požaduje byť informovaný o zahájení poskytovania služby; po prečítaní zaškrtne súhlas, že sa oboznámil s technickou špecifikáciou služby. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov zvolí tlačidlo Pokračovať.
  • V štvrtej časti formuláru si orgán verejnej moci prečíta prehlásenie a pre súhlas ho zaškrtne. Po zaškrtnutí zvolí tlačidlo Pokračovať.
  • V poslednej časti sa zobrazí prehľad zadaných údajov na kontrolu, ak sú všetky údaje správne zadané, je potrebné aby orgán verejnej moci žiadosť podpísal kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) prostredníctvom tlačidla Podpísať. V prípade potreby je možné nahrať prílohu, ako napríklad menovací dekrét, splnomocnenie, atď. Po podpísaní (a nahratí príloh) zvolí orgán verejnej moci tlačidlo Odoslať.

2. Vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE POSKYTNUTÝCH KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYCHODNÝCH SLUŽIEB

  • V prvej časti formuláru orgán verejnej moci vyplní základné Údaje žiadateľa (Názov, IČO, Adresa sídla, Štatutárny orgán, Kontaktnú osobu), pri väčšine údajov vie orgán verejnej moci využiť možnosť automatického načítania údajov z registra právnických osôb. Po vyplnení údajov zvolí tlačidlo Pokračovať.
  • V druhej časti formuláru Predmet žiadosti zvolí v časti 1. Zrušenie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok možnosť „áno“ a vyplní Požadované údaje, a to verejnú statickú IP adresu, z ktorej bude zrušená možnosť odoberania časových pečiatok. Po vyplnení všetkých údajov zvolí tlačidlo Pokračovať.
  • V tretej, poslednej časti sa zobrazí prehľad zadaných údajov na kontrolu, ak sú všetky údaje správne zadané, je potrebné aby orgán verejnej moci žiadosť podpísal kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) prostredníctvom tlačidla Podpísať. V prípade potreby je možné nahrať prílohu, ako napríklad splnomocnenie. Po podpísaní (a nahratí príloh) zvolí orgán verejnej moci tlačidlo Odoslať.

3. Podanie, resp. doručenie  žiadosti nasledovnými spôsobmi:

        alebo

S využitím PDF formulárov:

Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Žiadosti o zrušenie poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb

  • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

alebo

  • Zaslaním žiadosti do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (číslo schránky: E0000000001) zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ (pozn. do predmetu správy uveďte jednu z možností: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Žiadosť o zrušenie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).

Pri všetkých spôsoboch je potrebné sa v rámci procesu podpísania Zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb dostaviť osobne na príslušné pracovisko NASES, pričom dátum a čas je potrebné si vopred dohodnúť s registračným pracovníkom SNCA. V prípade ak orgán verejnej moci už má predmetnú zmluvu podpísanú, služba mu bude sprístupnená vzdialene o čom bude informovaný e-mailom (ak si požiadal).

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou.

Posledná aktualizácia