KDS vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok

Odporúčame pozorne si prečítať technickú špecifikáciu poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, aby si orgán verejnej moci vedel zvážiť jej implementáciu v rámci organizácie. Technická špecifikácia poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok.

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE/ZRUŠENIE KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYHOTOVOVANIA A OVEROVANIA KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTOV PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ

1. Vyplnenie žiadosti o  poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

  • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti;
  • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 1. možnosť, že žiada o zrušenie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok. Pre promptné vybavenie žiadosti odporúčame žiadateľovi vyplniť všetky políčka uvedené v III. časti žiadosti bod 1.

2. Vyplnenie žiadosti o zrušenie  poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb

  • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti;
  • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 1. možnosť, že žiada o zrušenie poskytnutej kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok;

3. Podanie, resp. doručenie  žiadosti nasledovnými spôsobmi:

UPOZORNENIE: možnosť doručovania žiadosti prostredníctvom e-mailu bola k 01.12.2021 zrušená 

  • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

alebo

  • Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ subjektu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).

Pri všetkých spôsoboch je potrebné sa v rámci procesu vydávania kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať dostaviť osobne na príslušné pracovisko NASES, pričom dátum a čas je potrebné si vopred dohodnúť s registračným pracovníkom SNCA.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou

Posledná aktualizácia