Časové pečiatky

Odporúčame pozorne si prečítať technickú špecifikáciu poskytovania a všeobecné podmienky používania kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, aby si orgán verejnej moci vedel zvážiť jej implementáciu v rámci organizácie.

NASES ako poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytuje službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok orgánom verejnej moci bezodplatne.

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE A ZRUŠENIE KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYHOTOVOVANIA KVALIFIKOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH ČASOVÝCH PEČIATOK

1. Video návod pre vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

Návod v elektronickej forme Postup pri podaní žiadosti o poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok.

2. Video návod pre vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE POSKYTNUTÝCH KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

Návod v elektronickej forme Postup pri podaní žiadosti o zrušenie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok.

3. Podanie, resp. doručenie  žiadosti nasledovnými spôsobmi:

           alebo

   A doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

   alebo

Zaslaním žiadosti do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (číslo schránky: E0000000001) zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ (pozn. do predmetu správy uveďte jednu z možností: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Žiadosť o zrušenie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).

Pri všetkých spôsoboch je potrebné sa v rámci procesu podpísania Zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb dostaviť osobne na príslušné pracovisko NASES, pričom dátum a čas je potrebné si vopred dohodnúť s registračným pracovníkom SNCA. V prípade ak orgán verejnej moci už má predmetnú zmluvu podpísanú, služba mu bude sprístupnená vzdialene o čom bude informovaný e-mailom (ak si požiadal).

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou.

Video návod pre vyplnenie Splnomocnenia

Posledná aktualizácia