Elektronická pečať

Kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať poskytuje NASES dvoma spôsobmi:

 1. Súkromný kľúč je vo vzdialenej správe v HSM module na Ústrednom portáli verejnej správy a kvalifikovaná elektronická pečať sa bude používať na automatické autorizovanie vlastných elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí). V tomto prípade odporúčame uplatniť postup uvedený v Metodickom usmernení č. 3/2015.
 2. Údaje na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať budú uložené v zariadení na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate (QSCD) a týmto zariadením bude disponovať orgán verejnej moci, ako pôvodca kvalifikovanej elektronickej pečate. Zoznam QSCD je uvedený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu.

Poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať oboma spôsobmi je pre orgány verejnej moci poskytované bezodplatne (VZOR zmluvy o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať). Pri druhom spôsobe, ak orgán verejnej moci nevlastní podporované QSCD zariadenie, je potrebné, aby si toto zariadenie (čipovú kartu) objednal v Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb od NASES (Cenník) alebo si vo vlastnej réžii obstaral niektoré z podporovaných QSCD. Technické podmienky NASES v súčasnosti umožňujú, že Slovenská národná certifikačná autorita NASES poskytuje podporu pre nasledovné QSCD:

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE/ZRUŠENIE KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYHOTOVOVANIA A OVEROVANIA KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTOV PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ

1. Vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

 • Orgán verejnej moci si v prvej časti formuláru vyberie poskytovateľa dôveryhodných služieb Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (iba pre OVM) a zvolí tlačidlo Pokračovať,
 • V druhej časti formuláru vyplní základné Údaje žiadateľa (Názov, IČO, Adresa sídla, Štatutárny orgán, Kontaktnú osobu), pri väčšine údajov vie orgán verejnej moci využiť možnosť automatického načítania údajov z registra právnických osôb. Po vyplnení údajov zvolí tlačidlo Pokračovať.
 • V tretej časti formuláru Predmet žiadosti zvolí v časti 2. Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať možnosť „áno“ a vyberie pre koho žiada vydať elektronickú pečať. Vyplní Požadované údaje podľa počtu subjektov a vyberie jeden zo spôsobov vydania certifikátu a zvolí tlačidlo Pokračovať. Spôsoby vydania:
  • V HSM module na ÚPVS – spôsob, kde súkromný kľúč je vo vzdialenej správe v HSM module na Ústrednom portáli verejnej správy a kvalifikovaná elektronická pečať sa bude používať na automatické autorizovanie vlastných elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí), POZOR => Orgán verejnej moci vtedy uplatňuje postup uvedený v Metodickom usmernení č. 3/2015 a riadi sa Návodom na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať pre OVM od NASES.
  • V zariadení (karta) – spôsob, kde údaje na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať budú uložené v zariadení na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate, POZOR => Orgán verejnej moci si musí vo vlastnej réžii obstarať niektoré z podporovaných QSCD zariadení.
 • V štvrtej časti formuláru si orgán verejnej moci prečíta prehlásenie a pre súhlas ho zaškrtne. Po zaškrtnutí zvolí tlačidlo Pokračovať.
 • V poslednej časti sa zobrazí prehľad zadaných údajov na kontrolu, ak sú všetky údaje správne zadané, je potrebné aby orgán verejnej moci žiadosť podpísal kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) prostredníctvom tlačidla Podpísať. V prípade potreby je možné nahrať prílohu, ako napríklad menovací dekrét, splnomocnenie, atď. Po podpísaní (a nahratí príloh) zvolí orgán verejnej moci tlačidlo Odoslať.

2. Vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE POSKYTNUTÝCH KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYCHODNÝCH SLUŽIEB

 • V prvej časti formuláru orgán verejnej moci vyplní základné Údaje žiadateľa (Názov, IČO, Adresa sídla, Štatutárny orgán, Kontaktnú osobu), pri väčšine údajov vie orgán verejnej moci využiť možnosť automatického načítania údajov z registra právnických osôb. Po vyplnení údajov zvolí tlačidlo Pokračovať.
 • V druhej časti formuláru Predmet žiadosti zvolí v časti 2. Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať možnosť „áno“ a vyberie pre koho žiada zrušiť certifikát pre elektronickú pečať. Vyplní Požadované údaje podľa počtu subjektov, pre ktoré žiada o zrušenie. Po vyplnení všetkých údajov zvolí tlačidlo Pokračovať.
 • V tretej, poslednej časti sa zobrazí prehľad zadaných údajov na kontrolu, ak sú všetky údaje správne zadané, je potrebné aby orgán verejnej moci žiadosť podpísal kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) prostredníctvom tlačidla Podpísať. V prípade potreby je možné nahrať prílohu, ako napríklad splnomocnenie. Po podpísaní (a nahratí príloh) zvolí orgán verejnej moci tlačidlo Odoslať.

3. Podanie, resp. doručenie žiadosti nasledovnými spôsobmi:

        alebo

S využitím PDF formulárov:

Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Žiadosti o zrušenie poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb

 • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

alebo

 • Zaslaním žiadosti do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (číslo schránky: E0000000001) zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ (pozn. do predmetu správy uveďte jednu z možností: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Žiadosť o zrušenie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).

Pri všetkých spôsoboch je potrebné sa v rámci procesu vydávania kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať dostaviť osobne na príslušné pracovisko NASES, pričom dátum a čas je potrebné si vopred dohodnúť s registračným pracovníkom SNCA.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou.

 

Posledná aktualizácia