Elektronická pečať

Kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať poskytuje NASES dvoma spôsobmi:

  1. Súkromný kľúč je vo vzdialenej správe v HSM module na Ústrednom portáli verejnej správy a kvalifikovaná elektronická pečať sa bude používať na automatické autorizovanie vlastných elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí). V tomto prípade odporúčame uplatniť postup uvedený v Metodickom usmernení č. 3/2015.
  2. Údaje na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať budú uložené v zariadení na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate (QSCD) a týmto zariadením bude disponovať orgán verejnej moci, ako pôvodca kvalifikovanej elektronickej pečate. Zoznam QSCD je uvedený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu.

NASES vydáva kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať s dobou platnosti 4 roky.

Poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať oboma spôsobmi je pre orgány verejnej moci poskytované bezodplatne (VZOR zmluvy o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať). Pri druhom spôsobe, ak orgán verejnej moci nevlastní podporované QSCD zariadenie, je potrebné, aby si toto zariadenie (čipovú kartu) objednal v Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb od NASES (Cenník) alebo si vo vlastnej réžii obstaral niektoré z podporovaných QSCD. Technické podmienky NASES v súčasnosti umožňujú, že Slovenská národná certifikačná autorita NASES poskytuje podporu pre nasledovné QSCD:

Možnosti vydania certifikátu pre elektronickú pečať:

Vzorový certifikát elektronickej pečate je dostupný na požiadanie, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu spravapki@nases.gov.sk.

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE A ZRUŠENIE KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYHOTOVOVANIA A OVEROVANIA KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTOV PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ

1. Video návod pre vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

Návod v elektronickej forme Postup pri podaní žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.

2. Video návod pre vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE POSKYTNUTÝCH KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

Návod v elektronickej forme Postup pri podaní žiadosti o zrušenie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.

3. Podanie, resp. doručenie žiadosti nasledovnými spôsobmi:

           alebo

   A doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

   alebo

Zaslaním žiadosti do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (číslo schránky: E0000000001) zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ (pozn. do predmetu správy uveďte jednu z možností: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Žiadosť o zrušenie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).

Pri všetkých spôsoboch je potrebné sa v rámci procesu vydávania kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať dostaviť osobne na príslušné pracovisko NASES, pričom dátum a čas je potrebné si vopred dohodnúť s registračným pracovníkom SNCA.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou.

Video návod pre vyplnenie Splnomocnenia

Posledná aktualizácia