KDS vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

Kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať poskytuje NASES dvojakým spôsobom:

 1. Súkromný kľúč je vo vzdialenej správe v HSM module na Ústrednom portáli verejnej správy a kvalifikovaná elektronická pečať sa bude používať na automatické autorizovanie vlastných elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí). V tomto prípade odporúčame uplatniť postup uvedený v Metodickom usmernení č. 3/2015 Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby ku konaniu o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na Ústrednom portáli verejnej správy
 2. Údaje na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať budú uložené v zariadení na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate (QSCD) a týmto zariadením bude disponovať orgán verejnej moci, ako pôvodca kvalifikovanej elektronickej pečate. Zoznam QSCD je uvedený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu.

Poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať oboma spôsobmi je bezplatné. Pri druhom spôsobe, si musí orgán verejnej moci vo vlastnej réžii obstarať niektoré z podporovaných QSCD. Technické podmienky NASES v súčasnosti umožňujú, že Slovenská národná certifikačná autorita NASES poskytuje podporu pre nasledovné QSCD:

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE/ZRUŠENIE KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYHOTOVOVANIA A OVEROVANIA KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTOV PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ

1. Vyplnenie žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

 • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti,
 • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 2. možnosť, že žiada o poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať a zároveň vyznačí jeden zo spôsobov, akým požaduje službu poskytnúť, a to buď:
 • Spôsobom, že súkromný kľúč je vo vzdialenej správe v HSM module na Ústrednom portáli verejnej správy a kvalifikovaná elektronická pečať sa bude používať na automatické autorizovanie vlastných elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí), POZOR => Orgán verejnej moci vtedy uplatňuje postup uvedený v Metodickom usmernení č. 3/2015 Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby ku konaniu o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na Ústrednom portáli verejnej správy.
 • Spôsobom, že údaje na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať budú uložené v zariadení na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate, POZOR => Orgán verejnej moci si musí vo vlastnej réžii obstarať niektoré z podporovaných QSCD zariadení.
 • PRÍLOHA ŽIADOSTI č.1 => orgán verejnej moci musí povinne vyplniť prílohu žiadosti a do prílohy žiadosti je potrebné uviesť subjekty, pre ktoré žiada poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať.

2. Vyplnenie žiadosti o zrušenie poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb

 • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti,
 • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 2. možnosť, že žiada o zrušenie poskytnutej kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať a zároveň vyplní prílohu č. 1, kde uvedie všetky povinné polia.

3. Podanie, resp. doručenie žiadosti nasledovnými spôsobmi:

UPOZORNENIE: možnosť doručovania žiadosti prostredníctvom e-mailu bola k 01.12.2021 zrušená 

 • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

alebo

 • Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ subjektu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).

Pri všetkých spôsoboch je potrebné sa v rámci procesu vydávania kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať dostaviť osobne na príslušné pracovisko NASES, pričom dátum a čas je potrebné si vopred dohodnúť s registračným pracovníkom SNCA.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou.

 

Posledná aktualizácia