KDS vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

Kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať poskytuje NASES dvojakým spôsobom:

  1. Súkromný kľúč je vo vzdialenej správe v HSM module na Ústrednom portáli verejnej správy a kvalifikovaná elektronická pečať sa bude používať na automatické autorizovanie vlastných elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí). V tomto prípade odporúčame uplatniť postup uvedený v Metodickom usmernení č. 3/2015 Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby ku konaniu o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na Ústrednom portáli verejnej správy
  2. Údaje na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať budú uložené v zariadení na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate (QSCD) a týmto zariadením bude disponovať orgán verejnej moci, ako pôvodca kvalifikovanej elektronickej pečate. Zoznam QSCD je uvedený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu.

Poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať oboma spôsobmi je bezplatné. Pri druhom spôsobe, si musí orgán verejnej moci vo vlastnej réžii obstarať niektoré z podporovaných QSCD. Technické podmienky NASES v súčasnosti umožňujú, že Slovenská národná certifikačná autorita NASES poskytuje podporu pre nasledovné QSCD:

  • Čipová karta Atos (Siemens) verzia CardOSv4.4

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI A POSKYTNUTÍ KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYHOTOVOVANIA A OVEROVANIA KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTOV PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ

1. Vyplnenie žiadosti o  poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb 

  • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti,
  • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 2. možnosť, že žiada o poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať a zároveň vyznačí jeden zo spôsobov, akým požaduje službu poskytnúť, a to buď:

2. Podanie, resp. doručenie  žiadosti nasledovnými spôsobmi:

  • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
  • Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb)
  • Žiadosť v nascanovanej podobe na e-mailovú adresu: snca@nases.gov.sk 

Pri všetkých spôsoboch je potrebné sa v rámci procesu vydávania kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať dostaviť osobne na príslušné pracovisko NASES, pričom dátum a čas je potrebné si vopred dohodnúť s registračným pracovníkom SNCA.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou 

 

 

Posledná aktualizácia