Vzdialené vydávanie

Vzdialené vydávanie umožňuje klientom SNCA vydanie mandátneho certifikátu na schválenú čipovú kartu MONET+ ProID+Q na diaľku. Poskytuje pohodlné riešenie dostupné priamo z pracoviska alebo z domu.

AKO POŽIADAŤ O VZDIALENÉ VYDANIE MANDÁTNEHO CERTIFIKÁTU

Žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu vzdialene je rozdelená do dvoch krokov:

 • Štatutár organizácie – štatutár musí pri podaní žiadosti o vydanie mandátneho certifikátu zvoliť spôsob vydania certifikátu „Vzdialene“ a zároveň do prílohy nahrať sken dokladu o preukázaní mandátu držiteľa certifikátu (Menovací dekrét / Osvedčenie / Pracovná zmluva / …). V prípade ak držiteľ nedisponuje čipovou kartou MONET+ ProID+Q, musí toto zariadenie štatutár objednať priamo vo formulári žiadosti.
  • Ako treba nahrať doklad o preukázaní mandátu do prílohy žiadosti, aby žiadosť o vzdialené vydanie mandátneho certifikátu bola spracovaná zo strany SNCA korektne:
   • ak sa jedná o doklad štatutára, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb, kde sa jeho funkcia dá dôveryhodne overiť, stačí aby do prílohy nahral sken originálu dokladu;
   • ak sa jedná o doklad štatutára, ktorý nie je zapísaný v Registri právnických osôb (napr. priamo po voľbách / menovaní do funkcie), je potrebné aby originál dokladu prešiel zaručenou konverziou z listinnej formy do elektronickej formy a tento nahral do prílohy;
   • ak sa jedná o doklad zamestnanca a žiadosť podpisuje štatutár mandátnym certifikátom alebo elektronickou pečaťou organizácie, stačí do prílohy nahrať sken originálu dokladu zamestnanca;
   • ak sa jedná o doklad zamestnanca a žiadosť podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné aby originál dokladu zamestnanca prešiel zaručenou konverziou z listinnej formy do elektronickej formy a tento nahrala do prílohy + nahrala splnomocnenie osoby, ktoré taktiež prešlo zaručenou konverziou.

  Podať žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu vzdialene           

 • Držiteľ certifikátu – držiteľ sa musí zaregistrovať na portáli pre vzdialené vydávanie, kde sa za použitia občianskeho preukazu overí jeho totožnosť a zapíšu sa údaje potrebné pre vydanie certifikátu. Ak držiteľ nemá čipovú kartu MONET+ ProID+Q, zadá si korešpondenčnú adresu, na ktorú mu bude čipová karta doručená, v prípade ak čipovou kartou disponuje, na portáli prebehne jej overenie.

               Zahájiť registráciu pre vzdialená vydávanie                            

Posledná aktualizácia