KDS vydávania mandátnych certifikátov

Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu.

NASES  poskytuje aj službu vydávania mandátnych certifikátov. Zoznam oprávnení, pre ktoré je možné mandátny certifikát vydať je uverejnený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu.

Vydanie mandátneho certifikátu pre fyzické osoby v rámci orgánu verejnej moci je bezplatné (VZOR zmluvy o vydaní mandátneho certifikátu). Orgán verejnej moci si však musí vo vlastnej réžii obstarať niektoré z podporovaných QSCD. Technické podmienky NASES v súčasnosti umožňujú, že Slovenská národná certifikačná autorita NASES poskytuje podporu pre nasledovné QSCD:

 

 • Čipová karta Gemalto IDPrime 940, formát FULLSIZE, softvér Gemalto SAC, s požadovanými technickými parametrami:

        Product name: IDPrime 940

        Applet Version: IDPrime Java Applet 4.4.2.A

        Common Criteria (CC): CC EAL5+ / PP QSCD

UPOZORNENIE –  pri kúpe QSCD zariadenia Gemalto IDPrime 940 je potrebné si vopred u predajcu overiť, či dané zariadenie spĺňa vyššie uvedené technické parametre. Požadované technické parametre spĺňajú aktuálne technické podmienky certifikačnej autority NASES, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uloženie kvalifikovaného certifikátu na podporované QSCD zariadenie.

Uvedené produkty je možné používať na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), kvalifikovaných certifikátov na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate.

Certifikované zariadenia – QSCD podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014

 

 • Čipová  karta Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 

UPOZORNENIE:

Dovoľujeme si upozorniť všetkých majiteľov čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4, že dňa 16.12.2021 budú zrušené všetky kvalifikované certifikáty vydané Slovenskou národnou certifikačnou autoritou („ďalej iba SNCA“) na tieto zariadenia.

Odôvodnenie:

Podľa čl. 19 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014  a na základe usmernenia získaného od Národného bezpečnostného úradu, ako orgánu dohľadu nad poskytovateľmi kvalifikovaných dôveryhodných služieb, je prevádzkovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb povinný informovať všetkých odberateľov a spoliehajúce sa strany o všetkých zmenách pri poskytovaní svojich kvalifikovaných dôveryhodných služieb. V  zmysle uvedeného SNCA informuje o skutočnosti ukončenia platnosti certifikácie čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 15.12.2021.

Poskytovatelia dôveryhodných služieb sú v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. povinní zabezpečiť, aby vydaný kvalifikovaný certifikát obsahoval presné, pravdivé a úplné údaje. Všetkým subjektom a majiteľom čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 s platným kvalifikovaným mandátnym certifikátom pre elektronický podpis, resp. kvalifikovaným certifikátom pre elektronickú pečať, ktorého platnosť je dlhšia ako do 15.12.2021, budú vzhľadom na uvedenú povinnosť certifikáty v uvedenom termíne zrušené. Informácie o blížiacom sa konci platnosti certifikácie uvedených čipových kariet klientov žiadajúcich o vydanie nových certifikátov NASES poskytoval od januára 2021.

Subjektom a majiteľom týchto typov čipových kariet odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom predstihu vydanie kvalifikovaných certifikátov opätovne štandardným postupom platným pre ich vydanie na inom zariadení na vyhotovenie kvalifikovaných elektronických podpisov alebo pečatí.

Informácie k vydaniu kvalifikovaných certifikátov pre mandátny certifikát, resp. elektronickú pečať dostupné na adrese: https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/index.html 

 

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O VYDANIE MANDÁTNEHO CERTIFIKÁTU/OV

1.Vyplnenie žiadosti o  poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb 

 • orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti,
 • orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 3. možnosť, žiada o vydanie mandátneho certifikátu/ov a zároveň:
  • uvedie počet (koľko mandátnych certifikátov požaduje), POZOR! => Údaje na vyhotovenie kvalifikovaného podpisu každého používateľa mandátneho certifikátu musia byť uložené na QSCD => orgán verejnej moci si preto musí obstarať toľko QSCD, koľko mandátnych certifikátov požaduje;
  • aký identifikačný údaj požaduje pre svojich zamestnancov do mandátneho certifikátu uviesť;
  • PRÍLOHA ŽIADOSTI => orgán verejnej moci musí povinne vyplniť prílohu žiadosti a do prílohy žiadosti je potrebné uviesť menný zoznam osôb spolu s oprávnením  zoznamu oprávnení, ktoré požaduje pre svojich zamestnancov/príslušníkov/osoby oprávnené konať v mene orgánu verejnej moci uviesť v mandátnom certifikáte.

Poznámka: Používateľom mandátneho certifikátu vydaného v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. je výlučne fyzická osoba oprávnená konať za alebo v mene orgánu verejnej moci, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k orgánu verejnej moci, ktorého identifikačné údaje sú uvedené v mandátnom certifikáte alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu a je orgánom verejnej moci.

2.Podanie, resp. doručenie žiadosti nasledovnými spôsobmi:

 • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
 • Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ subjektu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).
 • Žiadosť v nascanovanej podobe na e-mailovú adresu: snca@nases.gov.sk

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou 

 

 

Posledná aktualizácia