Mandátny certifikát

Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu.

NASES ako poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytuje službu vydávania mandátnych certifikátov orgánom verejnej moci bezodplatne. Zoznam oprávnení, pre ktoré je možné mandátny certifikát vydať je uverejnený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu.

Vydanie mandátneho certifikátu pre fyzické osoby v rámci orgánu verejnej moci je zo strany NASES poskytované bezodplatne (VZOR zmluvy o vydaní mandátneho certifikátu), avšak ak orgán verejnej moci nevlastní podporované QSCD zariadenie, je potrebné, aby si toto zariadenie (čipovú kartu) objednal v Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb od NASES (Cenník) alebo si vo vlastnej réžii obstaral niektoré z podporovaných QSCD. Technické podmienky NASES v súčasnosti umožňujú, že Slovenská národná certifikačná autorita NASES poskytuje podporu pre nasledovné QSCD:

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE/ZRUŠENIE KVALIFIKOVANÉHO MANDÁTNEHO CERTIFIKÁTU:

1. Vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

  • Orgán verejnej moci si v prvej časti formuláru vyberie poskytovateľa dôveryhodných služieb Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (iba pre OVM) a zvolí tlačidlo Pokračovať,
  • V druhej časti formuláru vyplní základné Údaje žiadateľa (Názov, IČO, Adresa sídla, Štatutárny orgán, Kontaktnú osobu), pri väčšine údajov vie orgán verejnej moci využiť možnosť automatického načítania údajov z registra právnických osôb. Po vyplnení údajov zvolí tlačidlo Pokračovať.
  • V tretej časti formuláru Predmet žiadosti zvolí v časti 3. Vydanie kvalifikované mandátneho certifikátu/ov možnosť „áno“ a vyplní Požadované údaje podľa počtu osôb, pre ktoré žiada vydať mandátny certifikát. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov zvolí tlačidlo Pokračovať.
  • V štvrtej časti formuláru si orgán verejnej moci prečíta prehlásenie a pre súhlas ho zaškrtne. Po zaškrtnutí zvolí tlačidlo Pokračovať.
  • V poslednej časti sa zobrazí prehľad zadaných údajov na kontrolu, ak sú všetky údaje správne zadané, je potrebné aby orgán verejnej moci žiadosť podpísal kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) prostredníctvom tlačidla Podpísať. V prípade potreby je možné nahrať prílohu, ako napríklad menovací dekrét, splnomocnenie, atď. Po podpísaní (a nahratí príloh) zvolí orgán verejnej moci tlačidlo Odoslať.

Poznámka: Používateľom mandátneho certifikátu vydaného v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. je výlučne fyzická osoba oprávnená konať za alebo v mene orgánu verejnej moci, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k orgánu verejnej moci, ktorého identifikačné údaje sú uvedené v mandátnom certifikáte alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu a je orgánom verejnej moci.

2. Vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE POSKYTNUTÝCH KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYCHODNÝCH SLUŽIEB

  • V prvej časti formuláru orgán verejnej moci vyplní základné Údaje žiadateľa (Názov, IČO, Adresa sídla, Štatutárny orgán, Kontaktnú osobu), pri väčšine údajov vie orgán verejnej moci využiť možnosť automatického načítania údajov z registra právnických osôb. Po vyplnení údajov zvolí tlačidlo Pokračovať.
  • V druhej časti formuláru Predmet žiadosti zvolí v časti 3. Zrušenie kvalifikovaného mandátneho certifikátu/ov možnosť „áno“ a vyplní Požadované údaje podľa počtu osôb, pre ktoré žiada zrušiť mandátny certifikát. Po vyplnení všetkých údajov zvolí tlačidlo Pokračovať.
  • V tretej, poslednej časti sa zobrazí prehľad zadaných údajov na kontrolu, ak sú všetky údaje správne zadané, je potrebné aby orgán verejnej moci žiadosť podpísal kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) prostredníctvom tlačidla Podpísať. V prípade potreby je možné nahrať prílohu, ako napríklad splnomocnenie. Po podpísaní (a nahratí príloh) zvolí orgán verejnej moci tlačidlo Odoslať.

3. Podanie, resp. doručenie žiadosti nasledovnými spôsobmi:

        alebo

S využitím PDF formulárov:

Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Žiadosti o zrušenie poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb

  • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

alebo

  • Zaslaním žiadosti do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (číslo schránky: E0000000001) zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ (pozn. do predmetu správy uveďte jednu z možností: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Žiadosť o zrušenie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).

Pri všetkých spôsoboch je potrebné sa v rámci procesu vydávania mandátneho certifikátu dostaviť osobne na príslušné pracovisko NASES, pričom dátum a čas je potrebné si vopred dohodnúť s registračným pracovníkom SNCA.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou

Posledná aktualizácia