KDS vydávania mandátnych certifikátov

Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu.

NASES  poskytuje aj službu vydávania mandátnych certifikátov. Zoznam oprávnení, pre ktoré je možné mandátny certifikát vydať je uverejnený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu.

Vydanie mandátneho certifikátu pre fyzické osoby v rámci orgánu verejnej moci je bezplatné (VZOR zmluvy o vydaní mandátneho certifikátu). Orgán verejnej moci si však musí vo vlastnej réžii obstarať niektoré z podporovaných QSCD. Technické podmienky NASES v súčasnosti umožňujú, že Slovenská národná certifikačná autorita NASES poskytuje podporu pre nasledovné QSCD:

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE/ZRUŠENIE KVALIFIKOVANEJ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYHOTOVOVANIA A OVEROVANIA KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTOV PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS:

1. Vyplnenie žiadosti o  poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

  • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti;
  • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 3. možnosť, žiada o vydanie mandátneho certifikátu/ov a zároveň:
  • uvedie počet (koľko mandátnych certifikátov požaduje), POZOR! => Údaje na vyhotovenie kvalifikovaného podpisu každého používateľa mandátneho certifikátu musia byť uložené na QSCD => orgán verejnej moci si preto musí obstarať toľko QSCD, koľko mandátnych certifikátov požaduje;
  • aký identifikačný údaj požaduje pre svojich zamestnancov do mandátneho certifikátu uviesť;
  • PRÍLOHA ŽIADOSTI č.2 => orgán verejnej moci musí povinne vyplniť prílohu žiadosti a do prílohy žiadosti je potrebné uviesť menný zoznam osôb spolu s oprávnením  zoznamu oprávnení, ktoré požaduje pre svojich zamestnancov/príslušníkov/osoby oprávnené konať v mene orgánu verejnej moci uviesť v mandátnom certifikáte.

Poznámka: Používateľom mandátneho certifikátu vydaného v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. je výlučne fyzická osoba oprávnená konať za alebo v mene orgánu verejnej moci, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k orgánu verejnej moci, ktorého identifikačné údaje sú uvedené v mandátnom certifikáte alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu a je orgánom verejnej moci.

2. Vyplnenie žiadosti o zrušenie  poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb

  • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti;
  • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí 3. možnosť, že žiada o zrušenie poskytnutej kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis a zároveň vyplní prílohu č. 2, kde uvedie všetky povinné polia.

3. Podanie, resp. doručenie žiadosti nasledovnými spôsobmi:

UPOZORNENIE: možnosť doručovania žiadosti prostredníctvom e-mailu bola k 01.12.2021 zrušená

  • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

alebo

  • Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ subjektu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb)

Pri všetkých spôsoboch je potrebné sa v rámci procesu vydávania kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať dostaviť osobne na príslušné pracovisko NASES, pričom dátum a čas je potrebné si vopred dohodnúť s registračným pracovníkom SNCA.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou 

Posledná aktualizácia