Mandátny certifikát

Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu.

NASES ako poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytuje službu vydávania mandátnych certifikátov orgánom verejnej moci bezodplatne. Zoznam oprávnení, pre ktoré je možné mandátny certifikát vydať je uverejnený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu.

Vydanie mandátneho certifikátu pre fyzické osoby v rámci orgánu verejnej moci je zo strany NASES poskytované bezodplatne (VZOR zmluvy o vydaní mandátneho certifikátu), avšak ak orgán verejnej moci nevlastní podporované QSCD zariadenie, je potrebné, aby si toto zariadenie (čipovú kartu) objednal v Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb od NASES (Cenník) alebo si vo vlastnej réžii obstaral niektoré z podporovaných QSCD. Technické podmienky NASES v súčasnosti umožňujú, že Slovenská národná certifikačná autorita NASES poskytuje podporu pre nasledovné QSCD:

NASES pri vydávaní kvalifikovaných certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis a mandátny certifikát pri zápise identifikátora osoby zo služobného preukazu alebo vodičského preukazu do vydávaného certifikátu používa rozšírený zoznam skratiek subjektov verejného sektora (Zoznam spresňujúcich znakov) pre zabezpečenie jednoznačnej identifikácie daného identifikátora a jeho vydavateľa. Bližšie informácie k Zoznamu spresňujúcich znakov nájdete na stránke Zoznam spresňujúcich znakov SNCA.

Možnosti vydania mandátneho certifikátu:

Vzorový mandátny certifikát je dostupný na požiadanie, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu spravapki@nases.gov.sk.

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE A ZRUŠENIE KVALIFIKOVANÉHO MANDÁTNEHO CERTIFIKÁTU:

1. Video návod pre vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

Návod v elektronickej forme Postup pri podaní žiadosti o vydanie kvalifikovaného mandátneho certifikátu.

Poznámka: Používateľom mandátneho certifikátu vydaného v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. je výlučne fyzická osoba oprávnená konať za alebo v mene orgánu verejnej moci, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k orgánu verejnej moci, ktorého identifikačné údaje sú uvedené v mandátnom certifikáte alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu a je orgánom verejnej moci.

2. Video návod pre vyplnenie elektronického formuláru ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE POSKYTNUTÝCH KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

Návod v elektronickej forme Postup pri podaní žiadosti o zrušenie kvalifikovaného mandátneho certifikátu.

3. Podanie, resp. doručenie žiadosti nasledovnými spôsobmi:

           alebo

   A doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

   alebo

Zaslaním žiadosti do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (číslo schránky: E0000000001) zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ (pozn. do predmetu správy uveďte jednu z možností: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Žiadosť o zrušenie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).

Pri všetkých spôsoboch je potrebné sa v rámci procesu vydávania mandátneho certifikátu dostaviť osobne na príslušné pracovisko NASES, pričom dátum a čas je potrebné si vopred dohodnúť s registračným pracovníkom SNCA.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou

Video návod pre vyplnenie Splnomocnenia

Posledná aktualizácia