Dôveryhodné služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) poskytuje bezodplatne kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci.

Dôveryhodnou službou sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu  (nariadenie eIDAS) rozumie elektronická služba

  • vyhotovovania, overovania a validácie elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok,
  • vyhotovovania, overovania a validácie certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel,
  • uchovávania elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia.

Kvalifikovaná dôveryhodná služba je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v nariadení eIDAS.

Informácie z oblasti dôveryhodných služieb zverejňované Komisiou EÚ

 

NASES ZAHÁJIL VYDÁVANIE MANDÁTNYCH CERTIFIKÁTOV NA DIAĽKU

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) zlepšuje a zefektívňuje poskytovanie dôveryhodných služieb. Spustili sme portál pre vzdialené vydávanie kvalifikovaných mandátnych certifikátov, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k autorizácii (podpisovaniu) svojich rozhodnutí.

Vzdialené vydávanie umožní klientom SNCA vydanie mandátneho certifikátu na schválenú čipovú kartu na diaľku. Pri vydávaní certifikátu bolo doteraz nevyhnutné, aby žiadateľ prišiel osobne na pracovisko v Bratislave, alebo riešil proces podania žiadosti cez niektorý z notárskych úradov. Osobná návšteva pracoviska predstavovala predovšetkým záťaž pre samotného žiadateľa, nakoľko bolo nutné vycestovať mimo svojho pracoviska a často aj mimo okresu, prípadne kraja. Vzdialené vydávanie mandátnych certifikátov poskytne pohodlné riešenie dostupné priamo z pracoviska alebo z domu držiteľa certifikátu.

Osobná návšteva bola nevyhnutná najmä kvôli overeniu totožnosti žiadateľa. V súčasnosti však väčšina občanov disponuje elektronickým občianskym preukazom s čipom, ktorý pomôže nahradiť osobnú identifikáciu držiteľa certifikátu a zefektívni sa tak celý proces.

Poznámka: Vydanie mandátnych certifikátov je aj naďalej možné priamo cez NASES v priestoroch Registračnej autority (Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava) a cez každého notára. Pre bližšie informácie, neváhajte kontaktovať našich kolegov na snca@nases.gov.sk alebo sa riaďte pokynmi pre podanie žiadosti o mandátny certifikát.

Nová možnosť pre podanie žiadosti o vydanie mandátneho certifikátu na diaľku vďaka efektívnemu riešeniu odbúrava všetky komplikácie spojené s cestovaním a osobnou návštevou pracoviska. Držiteľ vyplní registráciu cez registračný portál a všetky údaje sa automaticky natiahnu z občianskeho preukazu držiteľa priamo na portál SNCA, kde sa následne vykoná predpríprava na vzdialené overenie klienta a vydanie certifikátu. Medzitým štatutár odošle Žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu.

Po prijatí žiadosti a registrácie, sa vykoná kontrola zo strany pracovníkov SNCA a držiteľovi certifikátu sa priradí čipová karta s jedinečným sériovým číslom. V prípade, ak držiteľ už vlastní požadovanú čipovú kartu, jej sériové číslo sa overí pri registrácii. Nová čipová karta bude držiteľovi zaslaná na korešpondenčnú adresu, ktorú si zvolil pri registrácii a bezpečnostné kódy mu budú odoslané do elektronickej schránky (ako oznámenie). Identita zariadenia sa následne znova overuje aj pri samotnom vydávaní mandátneho certifikátu. Po tomto procese sa schváli možnosť vzdialeného vydania certifikátu, o čom bude držiteľ informovaný e-mailovou notifikáciou.

Ak v procese vydávania certifikátu na samoobslužnom portáli prebehne overenie identity držiteľa a čipovej karty úspešne, povolí sa automatizované vydanie certifikátu, ktorý sa vydá na schválenú čipovú kartu držiteľa. Pri použití portálu pre vzdialené vydávanie bude klient vyzývaný na podpis súvisiacej dokumentácie, ktorá sa následne automaticky doručí do elektronickej schránky držiteľa (ako oznámenie) a do elektronickej schránky NASES na zaevidovanie. Portál prevedie držiteľa celým procesom až do úspešného vydania certifikátu na čipovú kartu. Po vydaní certifikátu s ním môže držiteľ okamžite začať podpisovať.

 

Viac informácií získate v časti Upozornenia a novinky pre klientov alebo pri jednotlivých službách.

Posledná aktualizácia