Dôveryhodné služby

Dôveryhodnou službou sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu  (nariadenie eIDAS) rozumie elektronická služba

  • vyhotovovania, overovania a validácie elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok,
  • vyhotovovania, overovania a validácie certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel,
  • uchovávania elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia.

Kvalifikovaná dôveryhodná služba je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v nariadení eIDAS.

Informácie z oblasti dôveryhodných služieb zverejňované Komisiou EÚ

 

UPOZORNENIE pre majiteľov čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 

Dovoľujeme si upozorniť všetkých majiteľov čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4, že dňa 16.12.2021 budú zrušené všetky kvalifikované certifikáty vydané Slovenskou národnou certifikačnou autoritou („ďalej iba SNCA“) na tieto zariadenia.

Odôvodnenie:

Podľa čl. 19 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014  a na základe usmernenia získaného od Národného bezpečnostného úradu, ako orgánu dohľadu nad poskytovateľmi kvalifikovaných dôveryhodných služieb, je prevádzkovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb povinný informovať všetkých odberateľov a spoliehajúce sa strany o všetkých zmenách pri poskytovaní svojich kvalifikovaných dôveryhodných služieb. V  zmysle uvedeného SNCA informuje o skutočnosti ukončenia platnosti certifikácie čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 15.12.2021.

Poskytovatelia dôveryhodných služieb sú v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. povinní zabezpečiť, aby vydaný kvalifikovaný certifikát obsahoval presné, pravdivé a úplné údaje. Všetkým subjektom a majiteľom čipových kariet Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 s platným kvalifikovaným mandátnym certifikátom pre elektronický podpis, resp. kvalifikovaným certifikátom pre elektronickú pečať, ktorého platnosť je dlhšia ako do 15.12.2021, budú vzhľadom na uvedenú povinnosť certifikáty v uvedenom termíne zrušené. Informácie o blížiacom sa konci platnosti certifikácie uvedených čipových kariet klientov žiadajúcich o vydanie nových certifikátov NASES poskytoval od januára 2021.

Subjektom a majiteľom týchto typov čipových kariet odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom predstihu vydanie kvalifikovaných certifikátov opätovne štandardným postupom platným pre ich vydanie na inom zariadení na vyhotovenie kvalifikovaných elektronických podpisov alebo pečatí.

Informácie k vydaniu kvalifikovaných certifikátov pre mandátny certifikát, resp. elektronickú pečať dostupné na adrese: https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/index.html .

 

Posledná aktualizácia