Dôveryhodné služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) poskytuje bezodplatne kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci.

Dôveryhodnou službou sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu  (nariadenie eIDAS) rozumie elektronická služba

  • vyhotovovania, overovania a validácie elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok,
  • vyhotovovania, overovania a validácie certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel,
  • uchovávania elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia.

Kvalifikovaná dôveryhodná služba je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v nariadení eIDAS.

Informácie z oblasti dôveryhodných služieb zverejňované Komisiou EÚ

 

NASES ZAHÁJIL PREDAJ ČIPOVÝCH KARIET MONET+ ProID+Q

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) spúšťa pre orgány verejnej moci predaj zariadení k vydávaniu certifikátov k elektronickým pečatiam a mandátnym certifikátom (tzv. QSCD zariadenia). Ide o čipové karty typu ProID+Q od výrobcu MONET+. Orgán verejnej moci si doteraz musel čipové karty obstarať vo vlastnej réžii, teraz si ich vie objednať pohodlne pri podávaní Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb priamo od NASES za štandardnú cenu.

Poznámka:

Čipovú kartu a PIN/PUK je možné prevziať aj osobne na pracovisku NASES. V takom prípade zaplatíte o 3,90 € menej, teda iba za čipovú kartu a administratívny poplatok.

V prípade zaslania čipovej karty poštou je možné zaslať PIN/PUK priamo do vašej elektronickej schránky. V takom prípade zaplatíte o 1 € menej, teda iba za čipovú kartu, administratívny poplatok a za zaslanie čipovej karty.

 

ZEFEKTÍVŇUJEME VYDÁVANIE  MANDÁTNYM CERTIFIKÁTOM A KVALIFIKOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH PEČATÍ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) a s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie dôveryhodných služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov a kvalifikovaných pečatí, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k autorizácii (podpisovaniu a pečateniu) svojich rozhodnutí. Spustením novej možnosti podania žiadosti sa približujeme viac k občanom.

Vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí bolo doteraz možné realizovať iba na centrálnom pracovisku v Bratislave, čo predstavovalo viaceré úskalia. Klient (mandatár) si musel sám zohnať a zakúpiť zariadenie pre vydanie certifikátu (tzv. QSCD zariadenie) a dostaviť sa do sídla NASES aj napriek tomu, že nebýval alebo nepracoval v Bratislave. Teda, okrem časových bolo nevyhnutné vynaložiť aj cestovné náklady a financie na prípadné ubytovanie. Tento proces teda od podania žiadosti až po samotné vydanie certifikátu trval kvôli cestovaniu 7 a viac dní.

Poznámka: Vydanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí je naďalej možné aj priamo cez NASES v priestoroch Registračnej autority v Bratislave. Ak je táto možnosť pre vás výhodnejšia než riešenie cez akéhokoľvek notára, neváhajte kontaktovať našich kolegov na snca@nases.gov.sk  alebo sa riaďte pokynmi pre podanie žiadosti o mandátny certifikát alebo elektronickú pečať.

Nová možnosť pre podanie žiadosti o vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí vďaka efektívnej spolupráci s Notárskou komorou odbúrava všetky spomenuté komplikácie. Mandatár môže podať žiadosť cez ktoréhokoľvek notára na Slovensku. Nemusí si vybavovať vlastné QSCD zariadenie, keďže NASES mu ho za odplatu poskytne priamo zo svojho skladu a zabezpečí rýchlu a bezpečnú distribúciu cez Slovenskú poštu. PIN a PUK kódy sa zasielajú taktiež poštou alebo priamo do elektronickej schránky, podľa toho, akou cestou ich mandatár požaduje. Znamená to teda výraznú úsporu ich času a finančných nákladov, ktoré by museli v prípade vycestovania do Bratislavy vynaložiť.

Sprostredkované podanie žiadosti cez notára je spoplatnené na základe notárskej činnosti a v zmysle Vyhlášky o odmenách a náhradách notárov. Žiadateľ o mandátny certifikát alebo elektronickú pečať na čipovú kartu si zároveň podaním žiadosti cez notára objednáva čipovú karta MONET+ ProID+Q od NASES, ktorá mu bude doručená s nahratým certifikátom na zvolenú adresu.

 

Viac informácií získate v časti Upozornenia a novinky pre klientov alebo pri jednotlivých službách.

Posledná aktualizácia