Často kladené otázky

Vážený záujemca o dôveryhodné služby, zhromaždili sme pre Vás niekoľko najčastejšie kladených otázok/situácií týkajúcich sa našich služieb. Dúfame, že v tejto časti nájdete odpovede na svoje otázky. Ak hľadané informácie nenájdete, kontaktujte našich pracovníkov Registračnej autority na e-mailovej adrese snca@nases.gov.sk, oni vám s Vašou otázkou radi pomôžu.

 

MANDÁTNE CERTIFIKÁTY VYDÁVAME UŽ AJ „NA DIAĽKU“

Ako to funguje?

  1. Prostredníctvom e-formulára na slovensko.sk vyplňte žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu.
  2. V časti „Požadované údaje“ uveďte spôsob vydania „vzdialene“ a priložte požadované prílohy.
  3. Označte, že máte záujem o čipovú kartu MONET+ ProID+Q (ak ju už nevlastníte), pretože uvedené certifikáty je možné vydať len na tento typ kariet.
  4. Do prílohy nahrajte doklad preukazujúci mandát (Menovací dekrét / Osvedčenie / Pracovná zmluva / …) – postup ako nahrať doklad.
  5. Žiadosť podpíšte elektronickou pečaťou organizácie alebo mandátnym certifikátom či občianskym preukazom štatutára a odošlite.
  6. Osoba, pre ktorú bol týmto spôsobom vyžiadaný certifikát, sa medzitým zaregistruje na samoobslužnom portáli pomocou svojho občianskeho preukazu.

U nás sa žiadosť skontroluje a schváli sa proces registrácie. Na čipovej karte sa vygenerujú požadované hodnoty a následne sa na vami uvedenú korešpondenčnú adresu zašle aj so sprievodným listom, ktorý obsahuje inštrukcie, čo je potrebné vykonať po jej obdržaní.

  1. Podľa postupu, ktorý nájdete v sprievodnom liste, si dokončite nahratie certifikátu.
  2. Bezpečnostné kódy ku karte (PIN/PUK) nájdete vo svojej e-schránke.
  3. Stiahnite si softvér k čipovej karte MONET (ak ho ešte nemáte) a môžete začať podpisovať.

Upozorňujeme orgány verejnej moci, že vzdialený spôsob vydávania je dostupný len pre mandátne certifikáty. Pri požiadavke o elektronickú pečať je aj naďalej potrebná prítomnosť štatutára alebo osoby, ktorú na tento účel úradne splnomocnil. 

 

STAL SOM SA STAROSTOM (PRIMÁTOROM) / RIADITEĽOM ŠKOLY (ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA) / ŠTATUTÁROM ORGANIZÁCIE

Po zvolení do funkcie budete aktívne vstupovať do elektronickej schránky inštitúcie, preto je potrebné disponovať občianskym preukazom s BOK kódom, aby ste mali možnosť prihlásenia. Presvedčte sa, či sa do spomínanej schránky viete prihlásiť. Ak po prihlásení pod svojim meno nevidíte aj názov organizácie, znamená to, že je potrebné si podať Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci.

Ako štatutár budete potrebovať mandátny certifikát (na podpisovanie rozhodnutí elektronicky, a pod.) a Vaša organizácia by mala disponovať aj elektronickou pečaťou. Elektronická pečať sa nevzťahuje na štatutára, jeho zmena nemá vplyv na platnosť pečate, preto je dobré overiť si jej existenciu (na úrade by mala byť k dispozícii príslušná dokumentácia). V elektronickej schránke by ste mali mať po vytvorení oznámenia/výzvy okrem tlačidla „Podpísať“ aj možnosť „Zapečatiť“.

Rovnako si overte, či mal Váš predchodca vydaný mandátny certifikát na čipovú kartu alebo token (tzv. QSCD zariadenie) a či je spomenuté zariadenie k dispozícii na úrade, pretože je možné tieto zariadenia opätovne použiť na nahratie Vášho certifikátu (aby sme na zariadenie vedeli nahrať certifikát, karta by mala mať pôvodné hodnoty PIN/PUK alebo by ste mali mať informáciu o zmenených údajoch).

Po zistení stavu vyplníte prostredníctvom elektronického formuláru na slovensko.sk žiadosť Vydanie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok. Podpíšete ju elektronicky (Vašim KEPom na občianskom preukaze alebo ak je k dispozícii, elektronickou pečaťou inštitúcie) a odošlete.

My ju zaevidujeme, zašleme informačný e-mail a následne Vás kontaktujeme ohľadom termínu na vydanie certifikátov. Všetko Vám vysvetlíme a dohodneme si termín stretnutia u nás v Bratislave.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou, ktorá prinesie úradne overené splnomocnenie a Váš úradne overený menovací dekrét.

Ak sa vo Vašej organizácii nachádza aj vyššie spomínané QSCD zariadenie, ktoré by ste radi opätovne využili, je potrebné ho priniesť na dohodnutý termín. Ak zariadenie nemáte alebo uprednostňujete nové, nemusíte si s jeho obstaraním robiť starosti. Radi Vám čipovú kartu typu MONET+ProID+Q poskytneme priamo u nás, v zmysle platného cenníka.

Mandátny certifikát (aj elektronickú pečať) poskytujeme pre orgány verejnej moci bezodplatne, s platnosťou na tri roky (v prípade mandátneho certifikátu na nové zariadenie zaplatíte len za čipovú kartu).

 Celkový proces vybavenia bude záležať od toho, ako rýchlo sa viete dostaviť na stretnutie do Bratislavy (termín Vám vieme poskytnúť do niekoľkých dní). Po vybavení odchádzate s okamžite platným mandátnym certifikátom, ktorým môžete začať hneď podpisovať.

 O certifikáty je možné okrem elektronického formuláru na slovensko.sk požiadať aj prostredníctvom notárov po celom Slovensku. Tento spôsob podania žiadosti nahrádza povinnosť osobnej návštevy pracoviska Registračnej autority SNCA v Bratislave. Notár s Vami vyplní Žiadosť, overí Vašu identitu a dá Vám podpísať potrebné dokumenty. Služba je spoplatnená v zmysle notárskych poplatkov. Všetky dokumenty postúpi k nám a my sa postaráme o vydanie certifikátu na čipovú kartu. Certifikát nahratý na čipovej karte typu MONET spolu s dokumentáciou a dodacím listom ku karte dostanete poštou. Celkový proces vybavenia trvá cca 10-14 dní (v závislosti od poštových služieb). Následne po obdržaní Vami podpísanej poštovej doručenky zasielame bezpečnostné kódy ku karte poštou alebo do e-schránky. Po doručení kódov viete začať používať Váš mandátny certifikát a začať elektronicky podpisovať.

Ak Vám viac vyhovuje osobná návšteva pracoviska v Bratislave, táto možnosť je stále dostupná.

 

STRATIL SOM alebo ZABLOKOVAL SOM ČIPOVÚ KARTU (token) / ZMENIL SOM FUNKCIU / ZMENIL SOM IDENTIFIKÁTOR (doklad) K MANDÁTNEMU CERTIFIKÁTU / KONČÍM VO FUNKCII

V prípade ktorejkoľvek z vyššie spomenutých udalostí je potrebné mandátny certifikát zrušiť. Príslušnú žiadosť nájdete na stránke slovensko.sk ako e-formulár Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok. Povinnými údajmi v Žiadosti o zrušenie sú okrem mena mandatára aj sériové číslo certifikátu a heslo pre jeho zrušenie, ktoré nájdete v dokumente Potvrdenie o vydaní a používaní mandátneho certifikátu, v bode číslo V, ktorý ste dostali pri vydaní certifikátu.

Po zaevidovaní žiadosti pristúpime k zrušeniu certifikátu k uvedenému dátumu. O zrušení dostanete notifikáciu e-mailom aj s príslušným potvrdením.

V prípade ukončenia funkcie môžete o zrušenie požiadať buď Vy, alebo poverená osoba za organizáciou (napríklad štatutár). Ak QSCD zariadenie je majetkom organizácie, po zneplatnení certifikátu by ste ho mali odovzdať zodpovednej osobe.

Následne môžete požiadať o nový mandátny certifikát v zmysle postupu opísanom v časti „Stal som sa starostom (primátorom) / riaditeľom školy (školského zariadenia) / štatutárom organizácie.

Posledná aktualizácia