Ako vybaviť mandátny certifikát

Na podpisovanie úradných rozhodnutí je určený kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom. Vydáva sa fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu (§ 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách).

Čo v skratke vedieť o mandátnom certifikáte?

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) vedie „Zoznam oprávnení“ uverejnený na www.nbu.gov.sk, pre ktoré je možné mandátny certifikát vydať.

Samotný mandátny certifikát vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb (pozn. pred prijatím zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách išlo o akreditovanú certifikačnú autoritu „ACA“) na kvalifikované zariadenie na vyhotovovanie elektronického podpisu t. j. špeciálny  USB token resp. čipovú kartu. Vydanie mandátneho certifikátu je spoplatnené v zmysle cenníka poskytovateľa dôveryhodných služieb („Poskytovateľ“). Zoznam kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb vedie NBÚ.  Kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom sa potom vytvára pomocou USB tokenu resp. čipovej karty a vhodnej softvérovej aplikácie určenej na podpisovanie.

Vybavenie mandátneho certifikátu v krokoch:

krok 1

V prvom kroku musí žiadateľ o mandátny certifikát spĺňať podmienky pre vydanie mandátneho certifikátu na niektoré z oprávnení, ktoré sú publikované v Zozname oprávnení vedenom NBÚ. Ak sa oprávnenie v zozname NBÚ nenachádza, je potrebné, aby príslušný orgán verejnej moci, do kompetencie ktorého patrí legislatíva definujúca predmetné oprávnenie, požiadal NBÚ o zápis ďalšieho oprávnenia do Zoznamu oprávnení.

krok 2

Ak pre žiadateľa existuje vhodné oprávnenie v Zozname oprávnení, vyberie si Poskytovateľa a s ním si dohodne konkrétne podmienky vydania. Ide o dohodnutie miesta, termínu, ceny, požadovaných dokladov, žiadateľ zadefinuje, či ide o vydanie mandátneho certifikátu pre jedného zamestnanca, alebo viacerých, a pod.

krok 3

Pri samotnom vydaní žiadateľ predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými sa preukazuje oprávnenie (napr. menovací dekrét, a pod.) v zmysle zoznamu oprávnení (§ 9 ods. 2 zákona č. 272/2016 Z. z.), ako aj ďalšie doklady požadované v zmysle certifikačnej politiky konkrétneho Poskytovateľa.

krok 4

Vybraný Poskytovateľ vydá mandátny certifikát na kvalifikované zariadenie určené na vyhotovovanie elektronického podpisu. V praxi to znamená, že nahrá potrebné dáta na vytvorenie mandátneho certifikátu na USB token, či čipovú kartu. Musí ísť o zariadenie, pri ktorom Poskytovateľ garantuje jeho bezpečnosť, a teda ho zvyčajne aj priamo žiadateľovi poskytne.

krok 5

Na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu je okrem kvalifikovaného zariadenia potrebná aj softvérová aplikácia umožňujúca vyhotovenie takého podpisu, ktorý bude akceptovateľný pre tretie strany (orgány verejnej moci, právnické osoby, fyzické osoby) v rámci Slovenskej republiky prípade aj v rámci EÚ.

Pre niektoré agendy existujú bezplatne dostupné aplikácie, a to na konkrétnych portáloch, ktoré ich využívajú napr. štátne portály – www.slovensko.sk, portál Finančného riaditeľstva SR, portál Ministerstva vnútra SR. V prípade agendy, kde nie je možné na podpisovanie využiť aplikáciu dostupnú priamo na portáli (napr. podpisovanie príloh pre obchodný register, živnostenský register, kataster) je potrebné, aby si používateľ takúto aplikáciu zakúpil. Bližšie informácie o aplikáciách poskytne NBÚ.  

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality