Aj škola musí mať zriadenú elektronickú schránku

Od 1. novembra 2016 začala pre štát platiť všeobecná povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Orgány verejnej moci tak začali prioritne komunikovať elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok. Škola je tiež orgánom verejnej moci, aj pre ňu platí povinnosť mať zriadenú elektronickú schránku.

Rozhodnutia o prijatí či vylúčení žiaka zo školy, komunikácia s ostatnými orgánmi verejnej moci, ktorej výsledkom je konkrétne rozhodnutie, to je časť úkonov, ktoré školy musia po novom vybavovať elektronicky a to v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu zverenú im zákonom.

Zákon č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (v znení neskorších právnych predpisov) zveruje a rozdeľuje právomoci v oblasti výkonu štátnej správy v školstve medzi niekoľko osôb, vrátane riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Táto oblasť štátnej správy nespadá do výnimiek definovaných v zákone o eGovernmente, a teda i školy a školské zariadenia sú orgánmi verejnej moci.

Zriadenie elektronickej schránky

Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Formulár pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci je dostupný na portáli slovensko.sk v časti – Dokumenty a tlačivá. Je potrebné, aby formulár podpísal štatutár a škola žiadosť zaslala v listinnej podobe na adresu Úradu vlády SR“, povedal Martin Dorčák, riaditeľ sekcie komunikácie NASES a dodal: „Rovnako je možné žiadosť zaslať i elektronicky, avšak je potrebné prihlásiť sa na portál slovensko.sk ako fyzická osoba a formulár podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom“.

Adresa pre listinné zaslanie žiadosti na zriadenie elektronickej schránky: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15.

Prístup do schránky a jej aktivácia

Do elektronickej schránky má prístup štatutár školy alebo ním poverená osoba. Na prístup do schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a mať v počítači nainštalované aplikácie eID klient, ovládač čítačky čipových kariet, či aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis.

Orgány verejnej moci majú povinnosť prijímať elektronicky doručované správy každý deň a ich schránky sú aktivované automaticky po ich vytvorení. Orgán verejnej moci komunikuje s občanom prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ dostupnej na portáli slovensko.sk a ak má občan záujem komunikovať so školou či školským zariadením elektronicky, škola musí vyhovieť.

Riaditeľ školy si pri posielaní rozhodnutí overí, či má rodič aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie rozhodnutí. Ak áno, pošle rozhodnutie do elektronickej schránky, ak nie, pošle rozhodnutie listinne.

 Školy majú možnosť využiť školenia

„Elektronická komunikácia so štátom prináša výhody v úspore času i finančných prostriedkov. Služby vybavíte z pohodila domova, alebo kancelárie bez ohľadu na úradné hodiny. Uvedomujeme si, že návyk na túto možnosť bude vyžadovať viac času, ale i mnohé sa naučiť, a to tak na strane škôl a školských zariadení, ako i samotných rodičov“, povedal na povinnosť mať zriadenú elektronickú schránku zo strany škôl Martin Dorčák, riaditeľ sekcie komunikácie NASES a dodal: „NASES organizuje pre orgány verejnej moci školenia, na ktorých sa naučia pracovať so samotnou schránkou a jej funkciami“.

Termíny školení a možnosť prihlásiť záujemcovia nájdu na stránke www.nases.gov.sk v časti slovensko.sk alebo priamo na stránke www.slovensko.sk. „Doteraz túto možnosť využilo len veľmi málo škôl“, konštatoval Dorčák.

 

Viac informácií na: https://www.slovensko.sk/sk/navody časť Orgány verejnej moci
Telefonická pomoc: Ústredné kontaktné centrum na tel. číslo + 421 2 35 803 083, v pracovných dňoch od 08.00 do 18.00 h.
Posledná aktualizácia « Späť na aktuality