Preskočiť navigáciu
19.02.2013

Ďalší krok k zvýšeniu dostupnosti širokopásmového internetu na Slovensku

TLAČOVÁ SPRÁVA

Dňa 16.02.2013 bolo vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod č. 34/2013 zverejnené Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pod názvom „Realizácia optických sietí“ (Oznámenie je dostupné na: http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/193019 ) v rámci opatrenia 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry, prioritnej osi 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Predmetom zákazky je budovanie pasívnej optickej siete medzi bodom prepojenia s kostrovým operátorom a jednotlivými obcami združenými v klastroch obcí, ktoré nie sú pokryté širokopásmovými informačno-komunikačnými službami. Regionálna optická sieť vytvorená miestnymi optickými káblami bude obsahovať optické vlákna, ktoré spĺňajú parametre optických vlákien podľa príslušného odporúčania G.652 D. Optické káble sa ukončia v centrálnych bodoch POP (Point of Presence) ktoré budú vybudované ako telekomunikačné objekty so stožiarom a s prívodom elektrickej energie.
Z hľadiska dostupnosti širokopásmového internetu patrí Slovensko napriek dynamickému nárastu pripojení jednoznačne medzi najzaostalejšie krajiny EÚ. Problémom nízkej penetrácie širokopásmového internetu je okrem nedostatočnej ponuky kvalitných elektronických služieb nedostatočný rozvoj prístupových sietí. Nízka penetrácia internetu sa týka okrem domácností aj verejnej správy, predovšetkým obecných úradov. Je preto nevyhnutné internetizovať celú verejnú správu, vybaviť ju kvalitným pripojením k širokopásmovému internetu.
Nedostatok širokopásmových pripojení úzko súvisí s nákladmi na vybudovanie prístupových širokopásmových sietí, ktoré sa na Slovensku budujú nesystémovo. Prístupné siete budujú komerční prevádzkovatelia predovšetkým v mestách a obciach s vysokou hustotou osídlenia alebo koncentráciou podnikateľských aktivít. Na okraji záujmu ostávajú teda predovšetkým vidiecke oblasti, horské oblasti a ekonomicky slabé regióny.
Zároveň so znižovaním administratívnej náročnosti riešení životných situácií, rozširovaním elektronických služieb je nutné zabezpečiť dostupnosť týchto služieb pre jednotlivých používateľov.

Medzi základné dôvody prečo je nevyhnutné takéto siete na Slovensku realizovať patrí:


- Nízka penetrácia širokopásmového internetu domácností a verejnej správy, - Nezáujem komerčných operátorov budovať prístupové siete v odľahlých vidieckych oblastiach,
- Pokrytím tzv. „bielych miest“ budú mať všetci obyvatelia prístup k základným službám eGovernmentu z miesta svojho bydliska,
- Samosprávy v bielych miestach budú môcť svoju agendu online prepojiť k ÚPVS,
- Napĺňanie záväzkov voči digitálnej Agende pre Európu, vedúcej iniciatíve stratégie Európa 2020,
- Z digitálnej agendy pre Európu vyplýva, aby všetci Európania mali prístup k internetu oveľa rýchlejšiemu ako 30 Mbps.

 

Predpokladaná celková hodnota zákazky je 213 000 000 EUR. Projekt bude financovaný prostredníctvom štrukturálnych fondov.