Preskočiť navigáciu
02.01.2013

Oznam o publikovaní predbežného oznámenia na predmet zákazky "Realizácia optických sietí"

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) publikovala vo vestníku verejného obstarávania predbežné oznámenie na projekt Realizácia optických sietí. Ide o komplexnú zákazku na uskutočnenie opatrenia Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu. Je vyhlásený v súlade s časovým harmonogramom schváleným Európskou komisiou, kde sa projektové a inžinierske služby plánujú ukončiť v roku 2014 a stavebné práce na stavbe komunikačných vedení v roku 2018.

Projekt má napĺňať indikátory Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) a stratégie EÚ 2020. V zmysle cieľa Zlepšiť dostupnosť, využívanie a kvalitu informačno-komunikačných technológií sústreďuje svoje zásahy na:

*Podporu rozširovania infraštruktúry pre prístupové siete novej generácie podľa národných/regionálnych plánov s cieľom dosiahnuť ciele vysokorýchlostného prístupu EÚ so zameraním na oblasti, ktoré trpia nedostatkom súkromných investícií.
*Plánované opatrenia by mali vziať do úvahy špecifické znevýhodnenia a potreby vidieckych oblastí.
*Identifikáciu sprievodných opatrení s cieľom zmierniť náklady a uľahčiť súkromné investície prostredníctvom využitia synergie do stavebníctva a spoločné investície do iných infraštruktúr, napr. dopravných, energetických a vodovodných sietí; uľahčovať spoločné zavádzanie a využívanie existujúcej infraštruktúry a zefektívniť postup udeľovania práv prechodu
*Stimulovať využívanie služieb a aplikácií IKT, najmä vo vzdialených vidieckych oblastiach, čo uľahčí dosiahnutie cieľov EÚ 2020.

Čo sa týka finančnej alokácie, ide o agregovanú čiastku prostriedkov OPISu - prioritnej osi 3: Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu a navýšenie prostriedkov na naplnenie záväzku zo stratégie EÚ 2020 identifikované v štúdii realizovateľnosti OPIS PO3 - Národný projekt v roku 2011.